Mastercard - Thông báo Toàn cầu về Quyền riêng tư

Ngày Hiệu lực: 1/1/2020

Mastercard International Incorporated và các đơn vị thành viên của mình (gọi chung là “Mastercard”) tôn trọng quyền riêng tư của bạn.Thông báo Toàn cầu về Quyền riêng tư này mô tả các loại Thông tin Cá nhân chúng tôi thu thập, mục đích mà chúng tôi thu thập Thông tin Cá nhân đó, các bên khác mà chúng tôi chia sẻ thông tin và các biện pháp chúng tôi thực hiện để bảo mật dữ liệu. Nó cũng cho bạn biết về các quyền và lựa chọn của bạn liên quan đến Thông tin Cá nhân của bạn, và cách bạn có thể liên hệ với chúng tôi về thực hành quyền riêng tư.

Vui lòng lưu ý rằng chúng tôi cũng hành động thay mặt cho và theo chỉ dẫn của các tổ chức tài chính, các thương gia và các đối tác khác là những bên đóng vai trò đơn vị quản lý dữ liệu, bao gồm xử lý các giao dịch thanh toán. Vui lòng xem các chính sách về quyền riêng tư tương ứng của các bên vừa nêu trên để biết thêm thông tin về việc xử lý Thông tin Cá nhân của bạn trong các trường hợp này.

Các thực hành về quyền riêng tư của chúng tôi có thể thay đổi giữa các quốc gia mà chúng tôi hoạt động để phản ánh thực tiễn và các yêu cầu pháp lý địa phương. Các thông báo cụ thể về quyền riêng tư có thể áp dụng cho một số sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Vui lòng truy cập trang web hoặc tài sản kỹ thuật số về sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể để tìm hiểu thêm về việc thực hành thông tin và bảo mật liên quan đến sản phẩm hoặc dịch vụ đó.

TRUSTe TRUSTe


1. Thông tin Cá nhân mà Chúng tôi Có thể Thu thập

“Thông tin Cá nhân” có nghĩa là bất kỳ thông tin nào liên quan đến một cá nhân đã xác định hoặc có thể xác định được. Chúng tôi có thể thu thập các loại Thông tin Cá nhân sau:

 • Thông tin giao dịch, chẳng hạn như số tài khoản cá nhân, tên và địa điểm của thương gia, ngày và tổng số tiền giao dịch, và thông tin khác do các tổ chức tài chính hoặc các thương gia cung cấp khi chúng tôi đại diện cho họ.
 • Thông tin về sản phẩm và dịch vụ, chẳng hạn như thông tin đăng ký và thanh toán, và thông tin cụ thể của chương trình, khi bạn yêu cầu các sản phẩm hoặc dịch vụ trực tiếp từ chúng tôi, hoặc tham gia vào các chương trình tiếp thị.
 • Việc sử dụng trang web, thiết bị và ứng dụng di động, và thông tin tương tự được thu thập qua các phương tiện tự động, chẳng hạn như cookie và các công nghệ tương tự.
 • Đơn xin việc và thông tin liên quan khi bạn nộp đơn xin việc cho chúng tôi.
 • Thông tin liên hệ kinh doanh khi bạn làm việc cho một trong những đối tác kinh doanh của chúng tôi.

Vì mục đích của Thông báo Toàn cầu về Quyền riêng tư này, “Thông tin Cá nhân” có nghĩa là bất kỳ thông tin nào liên quan đến một cá nhân đã xác định hoặc có thể xác định được. Chúng tôi có thể thu được các loại Thông tin Cá nhân khác nhau liên quan đến bạn trong các tình huống được mô tả dưới đây.

Thông tin Cá nhân mà Chúng tôi Nhận được từ các Tổ chức Tài chính, các Thương gia và các Đối tác Khác Liên quan đến các Sản phẩm hoặc Dịch vụ của Mastercard

Là một nhà xử lý các giao dịch thanh toán và là nhà cung cấp các dịch vụ liên quan, chúng tôi thu được một lượng thông tin hạn chế liên quan đến các giao dịch thanh toán của bạn như số tài khoản cá nhân, tên và địa điểm của thương gia, ngày và tổng số tiền giao dịch. Điều quan trọng là chúng tôi thường không cần hoặc không thu thập tên hoặc thông tin liên lạc khác của chủ thẻ để xử lý các giao dịch thanh toán.

Ngoài ra, đối với các sản phẩm và dịch vụ nhất định, các tổ chức tài chính của bạn, các thương gia nơi bạn thực hiện giao dịch hoặc các đối tác khác có thể cung cấp cho chúng tôi thêm thông tin về bạn, hoặc chúng tôi có thể thu thập thông tin trực tiếp từ bạn để đại diện họ cung cấp cho bạn các sản phẩm và dịch vụ đó, hỗ trợ doanh nghiệp của họ hoặc đại diện họ thực hiện các hoạt động xử lý.

Trong các tình huống trên, chúng tôi đại diện cho và theo chỉ dẫn của các tổ chức tài chính, các thương gia và các đối tác khác để hoạt động như các đơn vị quản lý dữ liệu. Trừ khi được pháp luật cho phép khác đi, chúng tôi sẽ xử lý Thông tin Cá nhân của bạn để xử lý các giao dịch thanh toán hoặc cho các mục đích được thỏa thuận giữa Mastercard và các tổ chức tài chính, các thương gia và các đối tác khác. Vui lòng tham khảo chính sách quyền riêng tư tương ứng của họ để biết thêm thông tin về việc xử lý Thông tin Cá nhân của bạn.

Thông tin Cá nhân mà Chúng tôi Thu thập khi Cung cấp Sản phẩm và Dịch vụ của Mastercard trực tiếp cho Bạn

Mastercard có thể cung cấp cho bạn trực tiếp các sản phẩm và dịch vụ như các chương trình tiếp thị, chương trình phần thưởng, Ví điện tử, dịch vụ trả trước, các chương trình cảnh báo địa điểm và các công cụ xác thực sinh trắc học. Để hưởng lợi từ một hoặc nhiều sản phẩm và dịch vụ này, bạn có thể gửi thông tin cho chúng tôi trực tiếp bằng nhiều cách khác nhau bao gồm: (i) trên các trang web và tài sản kỹ thuật số của chúng tôi, (ii) khi phản hồi các thông tin tiếp thị hoặc các thông tin liên lạc khác, (iii) bằng cách đăng ký cho một sản phẩm hoặc dịch vụ của Mastercard, hoặc (iv) thông qua sự tham gia của bạn vào đề nghị, chương trình hoặc quảng cáo. Chúng tôi cũng có thể thu được Thông tin Cá nhân về bạn thông qua việc bạn sử dụng các sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi, từ các công ty sử dụng hoặc tạo điều kiện thuận lợi cho sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi, từ nguồn sẵn có công khai, hoặc từ các đối tác bên thứ ba. Thông tin Cá nhân của bạn cũng có thể được tổ chức tài chính, thương gia hoặc các đối tác kinh doanh khác của bạn chuyển cho chúng tôi.

Dưới đây là tổng quan về các loại Thông tin Cá nhân mà chúng tôi có thể thu thập liên quan đến các chương trình chúng tôi cung cấp trực tiếp cho bạn. Mỗi chương trình sẽ khác nhau, do đó, khi có thể, vui lòng tham khảo thông báo về quyền riêng tư của chương trình cụ thể có liên quan để biết thêm thông tin về việc sử dụng Thông tin Cá nhân của bạn cho chương trình cụ thể đó.

 • Thông tin đăng ký và thanh toán: Chúng tôi có thể thu thập thông tin liên lạc của bạn (như tên, địa chỉ email, số điện thoại, địa chỉ thanh toán hoặc giao hàng), tên đăng nhập và mật khẩu, tuổi, ngày sinh, giới tính và tình trạng gia đình, sở thích ngôn ngữ, số tài khoản cá nhân, tên và địa điểm của thương gia, ngày và tổng số tiền các giao dịch, ngày hết hạn của thẻ và mã xác minh thẻ.
 • Thông tin chúng tôi xử lý để cung cấp cho bạn chương trình: Chúng tôi có thể thu thập các loại Thông tin Cá nhân khác nhau tùy thuộc vào chương trình. Ví dụ, các chương trình được thiết kế để cung cấp cho bạn các dịch vụ dựa trên địa điểm thường sẽ yêu cầu thu thập địa chỉ hoặc địa điểm của bạn. Tương tự, các chương trình được thiết kế để cho phép bạn xác thực, ví dụ thông qua nhận diện khuôn mặt hoặc vân tay có thể yêu cầu xử lý ảnh chụp và/hoặc dữ liệu sinh trắc học của bạn. Tất cả các chương trình này là tự nguyện, và Thông tin Cá nhân của bạn chỉ được thu thập nếu bạn đăng ký cho các chương trình đó.
 • Thông tin khác mà bạn quyết định cung cấp: Bạn có thể quyết định cung cấp thông tin khác, chẳng hạn như các loại nội dung khác nhau (ví dụ: ảnh chụp, bài viết, nhận xét), thông tin liên lạc của bạn bè hoặc những người khác mà bạn muốn chúng tôi liên hệ, nội dung bạn cung cấp thông qua các tài khoản phương tiện truyền thông xã hội hoặc tư cách thành viên với các bên thứ ba, hoặc bất kỳ thông tin nào khác mà bạn muốn chia sẻ với chúng tôi.

Ngoài ra, chúng tôi có thể thu thập hoặc sử dụng Thông tin Cá nhân để phòng ngừa và theo dõi gian lận, quản lý rủi ro, giải quyết tranh chấp và các mục đích liên quan khác. Thông tin đó có thể bao gồm số tài khoản cá nhân, tên và địa điểm của thương gia, ngày và tổng số tiền các giao dịch, địa chỉ IP, điểm số về gian lận, dữ liệu địa điểm, chi tiết thương gia, các mặt hàng đã mua và thông tin về tranh chấp. Để biết thêm thông tin, vui lòng nhấp vào đây.

Thông tin Cá nhân mà Chúng tôi thu được từ sự Tương tác Của bạn với các Quảng cáo, Trang web, Ứng dụng hoặc các Tài sản Kỹ thuật số Khác của Mastercard

Chúng tôi, các nhà cung cấp dịch vụ và đối tác của chúng tôi có thể thu thập những thông tin nhất định về bạn thông qua các phương tiện tự động như các cookie và web beacon khi bạn tương tác với những quảng cáo, ứng dụng di động của chúng tôi, hoặc truy cập các trang web, trang hoặc các tài sản kỹ thuật số khác của chúng tôi. Thông tin chúng tôi thu thập theo cách này có thể bao gồm: địa chỉ IP, loại trình duyệt, hệ điều hành, định danh thiết bị di động, khu vực địa lý, các URL tham chiếu và thông tin về các hành động được thực hiện hoặc sự tương tác với tài sản kỹ thuật số của chúng tôi. Một “cookie” là một tập tin văn bản được đặt trên ổ cứng của máy tính bởi một máy chủ web. Một “web beacon”, còn được gọi là thẻ Internet, thẻ pixel hoặc GIF trong suốt, là một công nghệ giúp chúng tôi xác định khi nào nội dung đã được truy cập.

Chúng tôi sử dụng thông tin này để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ trực tuyến của chúng tôi bằng cách đánh giá xem có bao nhiêu người dùng truy cập hoặc sử dụng các sản phẩm và dịch vụ trực tuyến của chúng tôi, nội dung, sản phẩm và tính năng nào của sản phẩm và dịch vụ trực tuyến của chúng tôi làm cho khách truy cập quan tâm nhất, những loại chào hàng nào khách hàng của chúng tôi thích xem và các sản phẩm và dịch vụ trực tuyến của chúng tôi hoạt động như thế nào theo quan điểm kỹ thuật. Ví dụ, chúng tôi có thể sử dụng các dịch vụ phân tích web của bên thứ ba trên các trang web và ứng dụng di động của chúng tôi, chẳng hạn như các dịch vụ của Adobe Omniture. Các nhà cung cấp phân tích mà quản lý các dịch vụ này sẽ sử dụng các công nghệ như cookie và web beacon để giúp chúng tôi phân tích cách khách truy cập sử dụng các trang web và ứng dụng của chúng tôi.

Chúng tôi, các nhà cung cấp dịch vụ và đối tác của chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin về bạn liên quan đến các hoạt động tiếp thị của chúng tôi, bao gồm chào hàng, rút thăm trúng thưởng, cuộc thi và khuyến mãi. Thông tin thu thập được cho những mục đích này có thể bao gồm thông tin liên lạc của bạn (ví dụ, tên, địa chỉ bưu điện, địa chỉ email, số điện thoại), dữ liệu nhận dạng điện tử (ví dụ, tên đăng nhập, mật khẩu, câu hỏi bảo mật, địa chỉ IP) và dữ liệu thu thập được trong bối cảnh các chương trình tiếp thị trực tuyến (ví dụ, đặc điểm cá nhân, thói quen cuộc sống, thói quen tiêu dùng, sở thích, dữ liệu địa điểm và các bản ghi âm giọng nói và hình ảnh).

Chúng tôi, các nhà cung cấp dịch vụ và đối tác của chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin về bạn để cung cấp cho bạn nội dung và quảng cáo phù hợp với sở thích cá nhân của bạn. Thông tin thu thập được cho những mục đích này có thể bao gồm chi tiết về những điều như các trang hoặc quảng cáo cụ thể mà bạn xem trên các trang web và ứng dụng của chúng tôi và các hành động bạn thực hiện trên các trang web và ứng dụng của chúng tôi.

Chúng tôi, các nhà cung cấp dịch vụ và đối tác của chúng tôi có thể thu thập các thông tin nhất định về bạn thông qua các phương tiện tự động, chẳng hạn như, các công cụ truyền thông xã hội, widget hoặc plug-in để kết nối bạn với các tài khoản truyền thông xã hội của bạn. Các tính năng này có thể cho phép bạn đăng nhập thông qua tài khoản truyền thông xã hội của bạn, chia sẻ liên kết hoặc đăng trực tiếp lên tài khoản truyền thông xã hội của bạn. Khi bạn truy cập một trang web có chứa các công cụ hoặc plug-in như vậy, nhà cung cấp dịch vụ truyền thông xã hội hoặc nhà cung cấp dịch vụ khác có thể biết về truy cập của bạn. Tuy nhiên, các tương tác của bạn với các công cụ này bị chi phối bởi các chính sách quyền riêng tư của các nền tảng truyền thông xã hội tương ứng. Vì chúng tôi không kiểm soát các hoạt động xử lý dữ liệu của bên thứ ba này, chúng tôi khuyên bạn nên xem lại chính sách bảo mật, điều khoản sử dụng và thỏa thuận cấp phép của họ (nếu có). Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo Phần 7 (“Các Tính năng và Liên kết đến Các Trang Web Khác”) của Thông báo Toàn cầu về Quyền riêng tư này.

Ngoài ra, một số sản phẩm và dịch vụ trực tuyến của chúng tôi bao gồm công nghệ phòng chống gian lận tiên tiến sử dụng dữ liệu dựa trên hành vi, chẳng hạn như thời gian gõ phím, gia tốc kế của thiết bị, vị trí cuộn và vị trí con chuột.

Nếu được yêu cầu theo pháp luật hiện hành, chúng tôi sẽ yêu cầu và nhận được sự chấp thuận của bạn trước khi sử dụng các phương tiện tự động nói trên và trước khi gửi cho bạn truyền thông tiếp thị, các nội dung và quảng cáo phù hợp.

Vui lòng xem phần “Quyền và Lựa chọn của Bạn” của Thông báo Toàn cầu về Quyền riêng tư này để tìm hiểu về các lựa chọn của bạn.

Do chưa có sự đồng thuận về cách các công ty nên đáp ứng các cơ chế không theo dõi (“DNT”) dựa trên trình duyệt web, Mastercard không trả lời các tín hiệu DNT dựa trên trình duyệt web vào thời điểm này. Để tìm hiểu thêm về tín hiệu theo dõi trình duyệt và DNT, hãy truy cập http://www.allaboutdnt.com.

Thông tin Cá nhân mà Chúng tôi Nhận được khi Bạn Nộp đơn xin việc cho Chúng tôi

Nếu bạn đang xin việc tại Mastercard, chúng tôi có thể thu thập các Thông tin Cá nhân nhất định từ các đơn xin việc của bạn trên trang web Career (nghề nghiệp) của chúng tôi, chẳng hạn như thông tin liên lạc của bạn (bao gồm tên, địa chỉ bưu điện, địa chỉ email và số điện thoại), lịch sử công việc, bản lý lịch, chi tiết liên lạc của những người chứng nhận của bạn và bất kỳ Thông tin Cá nhân nào khác mà bạn quyết định gửi cùng với đơn của bạn.

Thông tin Cá nhân mà Chúng tôi Thu thập trong Bối cảnh Mối quan hệ Kinh doanh Của chúng tôi với Tổ chức Tài chính, Thương gia hoặc Đơn vị khác Hợp tác với Mastercard

Chúng tôi có thể thu thập Thông tin Cá nhân từ các cá nhân làm việc cho một trong những đối tác kinh doanh của chúng tôi (bao gồm các tổ chức tài chính, thương gia, khách hàng, nhà cung cấp và các đối tác khác), bao gồm tên, chức vụ, bộ phận và tên của tổ chức, các địa chỉ email và bưu điện, số điện thoại doanh nghiệp, các câu trả lời cho các câu hỏi bảo mật, các mật khẩu bảo mật và thông tin đăng nhập khác. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin này để cung cấp các sản phẩm và dịch vụ trực tiếp cho các tổ chức tài chính, khách hàng doanh nghiệp, thương gia, khách hàng và đối tác để quản lý các mối quan hệ kinh doanh và báo cáo tài chính của chúng tôi, cho sự phát triển và tính toàn vẹn của nhượng quyền thương mại, để tiếp thị và tuân thủ pháp luật hiện hành cũng như cho mục đích kế toán, kiểm toán và thanh toán.

Xem tóm tắt

2. Cách Chúng tôi Có thể Sử dụng Thông tin Cá nhân Của bạn

Chúng tôi Có thể Sử dụng Thông tin Cá nhân Của bạn để:

 • Xử lý các giao dịch thanh toán của bạn.
 • Bảo vệ chống lại và ngăn chặn gian lận, và các rủi ro bảo mật thông tin hoặc pháp lý khác.
 • Cung cấp các dịch vụ kết nối và giải quyết tranh chấp như là một phần của các giải pháp Open Banking của chúng tôi
 • Cung cấp và liên lạc với bạn về các sản phẩm và dịch vụ được cung cấp bởi Mastercard, các tổ chức tài chính, thương gia và các đối tác.
 • Cung cấp cho bạn các dịch vụ và các khuyến nghị được cá nhân hóa.
 • Vận hành, đánh giá và cải thiện kinh doanh của chúng tôi, kể cả sự ẩn danh và phân tích.
 • Xử lý đơn xin việc của bạn.
 • Phục vụ các mục đích khác mà chúng tôi cung cấp thông báo cụ thể tại thời điểm thu thập và khi được pháp luật cho phép hoặc yêu cầu.
 • Tạo dữ liệu ẩn danh và tổng hợp nhằm chuẩn bị thông tin chi tiết để tư vấn cho khách hàng và đối tác của Mastercard về các mô hình chi tiêu, gian lận và các xu hướng khác.
 • Tìm hiểu thêm về bạn, bao gồm sở thích của bạn hoặc các đặc điểm khác. Chúng tôi coi những suy luận này là Thông tin Cá nhân khi được yêu cầu theo luật hiện hành.

Khi được yêu cầu theo luật hiện hành, chúng tôi sẽ chỉ sử dụng Thông tin Cá nhân của bạn khi có sự đồng ý của bạn; khi cần thiết để cung cấp cho bạn các sản phẩm và dịch vụ; để tuân thủ nghĩa vụ pháp lý; hoặc khi có một lợi ích chính đáng và quan trọng hơn đòi hỏi phải sử dụng.

Chúng tôi có thể sử dụng Thông tin Cá nhân mà chúng tôi thu được về bạn cho các mục đích dưới đây. Tùy thuộc vào quốc gia nơi bạn sống, chúng tôi chỉ xử lý Thông tin Cá nhân của bạn, khi chúng tôi có cơ sở pháp lý để xử lý như được liệt kê dưới đây:

Hoạt động xử lý

Cơ sở Pháp lý để Xử lý (khi được yêu cầu theo luật hiện hành)

 • Xử lý các giao dịch thanh toán của bạn (bao gồm ủy quyền, thanh toán bù trừ, bồi hoàn và các hoạt động giải quyết tranh chấp liên quan khác).

Trong hầu hết các trường hợp, chúng tôi xử lý các giao dịch thanh toán của bạn với tư cách là bên xử lý thay mặt cho các tổ chức tài chính, thương gia và các đối tác khác đóng vai trò là bên quản lý dữ liệu. Khi chúng tôi hoạt động như là bên xử lý, bên quản lý có trách nhiệm đảm bảo cơ sở pháp lý cho việc xử lý Thông tin Cá nhân của bạn. Vui lòng tham khảo các chính sách bảo mật tương ứng của họ để biết thêm thông tin về việc xử lý Thông tin Cá nhân của bạn trong các trường hợp này.

Trong một số trường hợp giới hạn (ví dụ, khoản bồi hoàn), chúng tôi có thể xử lý các giao dịch thanh toán của bạn với tư cách là bên quản lý, với điều kiện:

 • Bạn đồng ý với việc sử dụng Thông tin Cá nhân của bạn; hoặc
 • Việc xử lý là cần thiết để giao kết hoặc thực hiện hợp đồng mà bạn là một bên tham gia; hoặc
 • Việc xử lý là cần thiết để tuân thủ nghĩa vụ pháp lý hoặc các nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật.
 • Chống lại và ngăn chặn gian lận, giao dịch trái phép, yêu cầu bồi thường và các trách nhiệm pháp lý khác, và quản lý mức độ rủi ro và chất lượng nhượng quyền thương mại đối với sự toàn vẹn và bảo mật của mạng lưới thanh toán của chúng tôi.

 

Khi chúng tôi xử lý Thông tin Cá nhân để ngăn chặn gian lận, chúng tôi có thể đóng vai trò là bên quản lý hoặc là bên xử lý. Khi chúng tôi hoạt động với tư cách bên quản lý, chúng tôi dựa vào một trong những căn cứ pháp lý sau đây:

 • Bạn đồng ý với việc sử dụng Thông tin Cá nhân của bạn; hoặc
 • Việc xử lý là cần thiết để tuân thủ nghĩa vụ pháp lý hoặc các nghĩa vụ quy định khác; hoặc
 • Chúng tôi, hoặc bên thứ ba, có quyền lợi hợp pháp trong việc sử dụng Thông tin Cá nhân của bạn để chống lại gian lận và quản lý mức độ rủi ro.

Để biết thêm thông tin về các hoạt động phòng chống và giám sát gian lận của chúng tôi, vui lòng xem Thông báo Gian lận và Bảo mật của chúng tôi.

 • Cung cấp các dịch vụ kết nối và giải quyết tranh chấp như là một phần của các giải pháp Open Banking của chúng tôi

Trong hầu hết các trường hợp, chúng tôi cung cấp các giải pháp Open banking của chúng tôi với tư cách là bên xử lý thay mặt cho nhà cung cấp dịch vụ, thương gia và các đối tác khác của bạn với vai trò là bên quản lý dữ liệu. Khi chúng tôi hoạt động với tư cách bên xử lý, bên quản lý có trách nhiệm đảm bảo cơ sở pháp lý cho việc xử lý Thông tin Cá nhân của bạn. Vui lòng tham khảo các chính sách bảo mật tương ứng của họ để biết thêm thông tin về việc xử lý Thông tin Cá nhân của bạn trong các trường hợp này.

Trong một số trường hợp giới hạn, chúng tôi có thể xử lý Thông tin Cá nhân của bạn được thu thập trong bối cảnh các giải pháp Open Banking của chúng tôi với tư cách là bên quản lý, với điều kiện:

 • Bạn đồng ý với việc sử dụng Thông tin Cá nhân của bạn; hoặc
 • Việc xử lý là cần thiết để tuân thủ nghĩa vụ pháp lý hoặc các nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật; hoặc
 • Chúng tôi, hoặc bên thứ ba, có quyền lợi hợp pháp trong việc sử dụng Thông tin Cá nhân của bạn cho các mục đích này (ví dụ: để phát hiện rủi ro gian lận hoặc xử lý tranh chấp).

Để biết thêm thông tin về các hoạt động Open Banking của chúng tôi, vui lòng xem Thông báo Bảo mật Open Banking của chúng tôi

 • Tạo và quản lý bất kỳ tài khoản nào mà bạn có thể có với chúng tôi, xác minh danh tính của bạn, cung cấp các dịch vụ của chúng tôi và trả lời các câu hỏi của bạn.

 

 • ·  Bạn đồng ý với việc sử dụng Thông tin Cá nhân của bạn; hoặc
 • ·  Việc xử lý là cần thiết để giao kết hoặc thực hiện hợp đồng mà bạn là một bên tham gia; hoặc
 • ·  Việc xử lý là cần thiết để tuân thủ nghĩa vụ pháp lý hoặc các nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật; hoặc
 • ·  Chúng tôi hoặc bên thứ ba có quyền lợi hợp pháp trong việc sử dụng Thông tin Cá nhân của bạn để tạo và quản lý tài khoản và xác định danh tính của bạn cũng như trả lời các câu hỏi của bạn.
 • Cung cấp, quản lý và liên lạc với bạn về các sản phẩm, dịch vụ, chào hàng, chương trình và khuyến mãi của Mastercard, các tổ chức tài chính, thương gia và đối tác (bao gồm các cuộc thi, rút thăm trúng thưởng và bất kỳ hoạt động tiếp thị nào khác).
 • Bạn đồng ý với việc sử dụng Thông tin Cá nhân của bạn; hoặc
 • Việc xử lý là cần thiết để giao kết hoặc thực hiện hợp đồng mà bạn là một bên tham gia; hoặc
 • Chúng tôi, hoặc bên thứ ba, có quyền lợi hợp pháp trong việc sử dụng Thông tin Cá nhân của bạn để cung cấp cho bạn các sản phẩm và dịch vụ.
 • Quản lý mối quan hệ khách hàng, nhà cung cấp và nhà bán hàng của chúng tôi, bao gồm tạo và công bố các danh mục kinh doanh (có thể bao gồm thông tin liên lạc kinh doanh).
 • Bạn đồng ý với việc sử dụng Thông tin Cá nhân của bạn; hoặc
 • Việc xử lý là cần thiết để giao kết hoặc thực hiện hợp đồng mà bạn là một bên tham gia; hoặc
 • Chúng tôi, hoặc bên thứ ba, có quyền lợi hợp pháp trong việc sử dụng Thông tin Cá nhân của bạn để quản lý mối quan hệ khách hàng, nhà cung cấp và nhà bán hàng.
 • Vận hành, đánh giá và cải thiện việc kinh doanh của chúng tôi (bao gồm phát triển các sản phẩm và dịch vụ mới); xác định tính hiệu quả và tối ưu hóa việc quảng cáo của chúng tôi; phân tích các sản phẩm, dịch vụ, trang web, ứng dụng di động và bất kỳ tài sản kỹ thuật số nào khác của chúng tôi nhằm tạo thuận lợi cho chức năng của chúng; và phân tích và so sánh cách tiếp cận chi tiêu của khách hàng đã đăng ký với chương trình tiếp thị của chúng tôi (chẳng hạn như Priceless Specials) để hiểu và cải thiện hiệu quả của chương trình.

 

 • Bạn đồng ý với việc sử dụng Thông tin Cá nhân của bạn; hoặc
 • Việc xử lý là cần thiết để giao kết hoặc thực hiện hợp đồng mà bạn là một bên tham gia; hoặc
 • Chúng tôi hoặc bên thứ ba có quyền lợi hợp pháp trong việc sử dụng thông tin Cá nhân của bạn để vận hành, đánh giá và cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.
 • Thực hiện các hoạt động thẩm định chuyên sâu, kế toán, kiểm toán, thanh toán, hòa giải và thu nợ.
 • Việc xử lý là cần thiết để tuân thủ nghĩa vụ pháp lý hoặc các nghĩa vụ quy định khác; hoặc
 • Việc xử lý là cần thiết để giao kết hoặc thực hiện hợp đồng mà bạn là một bên; hoặc
 • Chúng tôi, hoặc bên thứ ba, có quyền lợi hợp pháp trong việc sử dụng thông tin Cá nhân của bạn để thực hiện thẩm định chuyên sâu, kế toán, kiểm toán, thanh toán, hòa giải và thu nợ.
 • Cung cấp cho bạn các dịch vụ và các khuyến nghị được cá nhân hóa. Ví dụ, chúng tôi có thể sử dụng Thông tin Cá nhân của bạn chẳng hạn như địa chỉ email và sự tương tác của bạn với trang web của chúng tôi để phân tích các sở thích, sự quan tâm và hành vi của bạn nhằm quyết định cung cấp cho bạn nội dung phù hợp và các chào hàng, khuyến nghị và thông tin liên lạc qua email có liên quan nhất về sản phẩm cụ thể từ Mastercard, các tổ chức tài chính, thương gia và đối tác.

 

 • Bạn đồng ý với việc sử dụng Thông tin Cá nhân của bạn; hoặc
 • Chúng tôi, hoặc bên thứ ba, có quyền lợi hợp pháp trong việc sử dụng Thông tin Cá nhân của bạn để cung cấp cho bạn các dịch vụ và các khuyến nghị được cá nhân hóa.
 • Ẩn danh Thông tin Cá nhân, lập và cung cấp các báo cáo dữ liệu tổng hợp cho thấy thông tin ẩn danh (bao gồm biên soạn, phân tích, các mô hình và quy tắc phân tích và dự đoán, và các báo cáo tổng hợp khác) nhằm mục đích tư vấn cho các tổ chức tài chính, thương gia và khách hàng cùng đối tác khác về các mô hình quá khứ và tương lai tiềm năng của việc chi tiêu, gian lận và các thông tin chi tiết khác mà có thể được trích ra từ dữ liệu này.

 

 • Chúng tôi, hoặc bên thứ ba, có quyền lợi hợp pháp trong việc sử dụng Thông tin Cá nhân của bạn để ẩn danh Thông tin Cá nhân và lập và cung cấp các báo cáo dữ liệu tổng hợp.
 • Đánh giá sự quan tâm của bạn về việc làm và liên hệ với bạn về cơ hội việc làm với Mastercard.

 

 • Bạn đồng ý với việc sử dụng Thông tin Cá nhân của bạn; hoặc
 • Việc xử lý là cần thiết để giao kết hoặc thực hiện hợp đồng mà bạn là một bên tham gia; hoặc
 • Chúng tôi, hoặc bên thứ ba, có quyền lợi hợp pháp trong việc sử dụng Thông tin Cá nhân của bạn để đánh giá sự quan tâm của bạn về việc làm và liên hệ với bạn về cơ hội việc làm.

 

 • Thực thi Điều khoản Sử dụng của chúng tôi hoặc khi cần thiết để thiết lập, thực hiện và bảo vệ các quyền hợp pháp.

 

 • Việc xử lý là cần thiết để giao kết hoặc thực hiện hợp đồng mà bạn là một bên tham gia; hoặc
 • Việc xử lý là cần thiết để tuân thủ nghĩa vụ pháp lý hoặc các nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật; hoặc
 • Chúng tôi hoặc bên thứ ba có quyền lợi hợp pháp trong việc sử dụng Thông tin Cá nhân của bạn để thực thi Điều khoản Sử dụng và xác lập, thực thi và bảo vệ các quyền hợp pháp.
 • Theo yêu cầu của pháp luật và quy định hiện hành, bao gồm việc tuân thủ các yêu cầu về Hiểu biết Khách hàng của Bạn (Know Your Customers), Chống Rửa Tiền, các yêu cầu về chống tham nhũng và các trừng phạt kinh tế, hoặc theo yêu cầu của bất kỳ thủ tục tư pháp, cơ quan thi hành pháp luật hoặc cơ quan nhà nước có hoặc tuyên bố thẩm quyền đối với Mastercard hoặc các đơn vị thành viên của Mastercard.
 • Việc xử lý là cần thiết để tuân thủ nghĩa vụ pháp lý hoặc các nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật; hoặc
 • Chúng tôi, hoặc bên thứ ba, có quyền lợi hợp pháp trong việc sử dụng Thông tin Cá nhân của bạn để tuân thủ yêu cầu của thủ tục tư pháp, cơ quan thi hành pháp luật hoặc cơ quan nhà nước.
 • Tuân thủ các tiêu chuẩn ngành và chính sách của chúng tôi.
 • Bạn đồng ý với việc sử dụng Thông tin Cá nhân của bạn; hoặc
 • Việc xử lý là cần thiết để tuân thủ nghĩa vụ pháp lý hoặc các nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật; hoặc
 • Chúng tôi, hoặc bên thứ ba, có quyền lợi hợp pháp trong việc sử dụng Thông tin Cá nhân của bạn để tuân thủ các tiêu chuẩn ngành và chính sách của chúng tôi.
 • Cho các mục đích khác mà chúng tôi cung cấp thông báo cụ thể tại thời điểm thu thập.

Vui lòng tham khảo Thông báo Quyền riêng tư Đặc biệt tại thời điểm thu thập.

Khi được yêu cầu theo pháp luật hiện hành, chúng tôi đã tiến hành các thử nghiệm cân bằng cho việc xử lý dữ liệu dựa trên lợi ích hợp pháp của chúng tôi hoặc của bên thứ ba để đảm bảo rằng các lợi ích hợp pháp đó không bị chi phối bởi lợi ích, quyền cơ bản hoặc quyền tự do của bạn. Để biết thêm thông tin về các bài kiểm tra cân bằng của chúng tôi, bạn có thể liên hệ với chúng tôi theo thông tin trong phần “Cách thức Liên hệ với Chúng tôi” bên dưới.

Chúng tôi sẽ không buộc bạn phải đưa ra quyết định dựa trên việc xử lý tự động để tạo ra những ảnh hưởng pháp lý liên quan đến bạn hoặc ảnh hưởng đáng kể đến bạn, trừ khi bạn đã đồng ý một cách rõ ràng về việc xử lý, rằng việc xử lý là cần thiết để ký kết hoặc thực hiện hợp đồng giữa bạn và Mastercard, hoặc khi chúng tôi được yêu cầu sử dụng một cách hợp pháp Thông tin Cá nhân của bạn theo cách này, ví dụ như để ngăn chặn gian lận.

Nếu bạn cung cấp cho chúng tôi bất kỳ thông tin hoặc tài liệu nào liên quan đến một cá nhân khác, bạn phải đảm bảo rằng việc chia sẻ với chúng tôi và việc sử dụng sau đó của chúng tôi như đã nhiều lần được mô tả cho bạn phù hợp với các pháp luật hiện hành, ví dụ như bạn cần phải thông báo cho cá nhân đó về việc xử lý Thông tin Cá nhân của họ và được sự đồng ý của họ, nếu cần thiết theo pháp luật hiện hành.

Xem tóm tắt

3. Cách Chúng tôi Chia sẻ Thông tin Cá nhân Của bạn

Chúng tôi Có thể Chia sẻ Thông tin Cá nhân với:

 • Trụ sở của Mastercard ở Hoa Kỳ, các đơn vị thành viên và các đơn vị khác của chúng tôi trong tập hợp các công ty của Mastercard.
 • Các nhà cung cấp dịch vụ đại diện cho chúng tôi.
 • Những người tham gia khác trong hệ sinh thái thanh toán, bao gồm các tổ chức tài chính, và các thương gia.
 • Những người tham gia khác trong hệ sinh thái Open Banking, bao gồm các tổ chức tín dụng, thương gia và các bên thứ ba.
 • Các bên thứ ba cho các mục đích theo dõi và ngăn chặn gian lận, hoặc các mục đích khác theo yêu cầu của pháp luật.
 • Các bên thứ ba có phương tiện riêng mà bạn sử dụng liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi hoặc với sự đồng ý của bạn.
 • Các đơn vị khác theo yêu cầu của pháp luật hiện hành hoặc trong trường hợp bán hoặc chuyển nhượng doanh nghiệp hoặc tài sản của chúng tôi.

Chúng tôi không tiết lộ Thông tin Cá nhân mà chúng tôi thu thập về bạn, ngoại trừ như được mô tả trong Thông báo Toàn cầu về Quyền riêng tư này, như được tiết lộ cho bạn tại thời điểm thu thập dữ liệu hoặc như được mô tả trong thông báo về quyền riêng tư của chương trình cụ thể của chúng tôi. Chúng tôi không bán Thông tin Cá nhân mà chúng tôi thu thập về bạn, trên cơ sở Đạo Luật Về Quyền Riêng Tư Của Người Tiêu Dùng Bang California.

Chúng tôi chuyển Thông tin Cá nhân trên toàn cầu trong nội bộ tập hợp các công ty thành viên của Mastercard phù hợp với các điều khoản của Thông báo Toàn cầu về Quyền riêng tư này hoặc là chúng tôi tiết lộ vào thời điểm thu thập dữ liệu. Nếu bạn ở EEA hoặc Thụy Sĩ, chúng tôi sẽ chuyển Thông tin Cá nhân của bạn theo Quy tắc Ràng buộc Doanh nghiệp của Mastercard sẵn có ở đây.

Chúng tôi cũng có thể chia sẻ Thông tin Cá nhân của bạn:

 • Với các tổ chức tài chính và các đơn vị khác phát hành thẻ thanh toán hoặc các thương gia để xử lý các giao dịch thanh toán và thực hiện các hoạt động khác mà bạn yêu cầu.
 • Với các đơn vị hợp tác với Mastercard hoặc hỗ trợ Mastercard trong việc cung cấp các sản phẩm và dịch vụ của Mastercard, bao gồm các dịch vụ Open Banking, cho việc ngăn chặn và giám sát gian lận và các dịch vụ nhận dạng của bên thứ ba, để đảm bảo sự bảo mật của các giao dịch và hệ thống xử lý thanh toán của chúng tôi.
 • Khi chúng tôi đóng vai trò là nhà cung cấp dịch vụ cho các bên thứ ba và cung cấp cho họ Thông tin Cá nhân mà chúng tôi đại diện họ xử lý.
 • Với các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi khi đại diện chúng tôi thực hiện các dịch vụ cho các mục đích mô tả trong Thông báo Toàn cầu về Quyền riêng tư này (hoặc trong thông báo cụ thể về quyền riêng tư của chương trình liên quan). Chúng tôi yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ này bằng hợp đồng chỉ để xử lý Thông tin Cá nhân theo các hướng dẫn của chúng tôi và khi cần thiết để đại diện chúng tôi thực hiện các dịch vụ hoặc tuân thủ pháp luật hiện hành. Chúng tôi cũng yêu cầu họ bảo vệ sự bảo mật và tính bí mật về Thông tin Cá nhân mà họ đại diện chúng tôi xử lý bằng cách thực hiện các biện pháp an ninh kỹ thuật và tổ chức phù hợp và các nghĩa vụ bảo mật ràng buộc nhân viên truy cập Thông tin Cá nhân.
 • Với các bên thứ ba có những phương tiện riêng (ví dụ như cookie, widget, plug-in của bên thứ ba) được tích hợp vào các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Để nắm thông tin chi tiết, vui lòng tham khảo Phần 7 (Các Tính năng và Liên kết đến các Trang web Khác) của Thông báo Toàn cầu về Quyền riêng tư.
 • Với các mạng xã hội truyền thông khi bạn trực tiếp tương tác với những nền tảng này. Để nắm thông tin chi tiết, vui lòng tham khảo Phần 7 (Các Tính năng và Liên kết đến các Trang web Khác) của Thông báo Toàn cầu về Quyền riêng tư.
 • Với các bên thứ ba khác với sự đồng ý của bạn.
 • Theo yêu cầu của pháp luật hoặc quy trình pháp lý hiện hành, hoặc khi chúng tôi tin sự tiết lộ là cần thiết để bảo vệ lợi ích thiết yếu của các cá nhân, để thực thi  Điều khoản Sử dụng của chúng tôi, ngăn chặn Mastercard khỏi bị thiệt hại hoặc tổn thất tài chính, hoặc liên quan đến việc điều tra gian lận thực tế hay nghi ngờ gian lận hoặc hoạt động bất hợp pháp.
 • Trong trường hợp chúng tôi bán hoặc chuyển nhượng tất cả hoặc một phần doanh nghiệp hoặc tài sản của chúng tôi. Nếu việc bán hoặc chuyển nhượng đó xảy ra, chúng tôi sẽ sử dụng những nỗ lực hợp lý để hướng dẫn người được nhượng sử dụng Thông tin Cá nhân mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi theo cách phù hợp với Thông báo Toàn cầu về Quyền riêng tư của chúng tôi. Sau việc bán hoặc chuyển nhượng đó, bạn có thể liên lạc với đơn vị mà chúng tôi đã chuyển Thông tin Cá nhân của bạn về bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến việc xử lý thông tin đó.

Xem tóm tắt

4. Quyền và Lựa chọn của bạn

Tùy thuộc vào quốc gia của bạn, bạn có thể có quyền hoặc quyết định:

 • Rút lại sự chấp thuận cho việc thu thập hoặc sử dụng Thông tin Cá nhân của bạn, bao gồm việc sử dụng cookie và các công nghệ tương tự, việc sử dụng Thông tin Cá nhân của bạn cho các mục đích tiếp thị và sự ẩn danh Thông tin Cá nhân của bạn cho các phân tích dữ liệu.
 • Truy cập Thông tin Cá nhân của bạn, sửa chữa Thông tin Cá nhân, hạn chế hoặc phản đối quá trình xử lý Thông tin Cá nhân, hoặc yêu cầu xóa Thông tin Cá nhân hoặc yêu cầu ẩn danh.
 • Nhận Thông tin Cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi để chuyển thông tin tới công ty khác.
 • Rút lại bất kỳ sự chấp thuận nào đã đưa ra.
 • Nếu thích hợp, nộp đơn khiếu nại với cơ quan giám sát của bạn.

Bạn có thể thực hiện các quyền của mình trên cổng “My Data Center”của Mastercard. Bạn cũng có thể gửi yêu cầu như mô tả trong phần “Cách Liên hệ với Chúng tôi” bên dưới.

Bạn có các quyền nhất định liên quan đến Thông tin Cá nhân mà chúng tôi duy trì về bạn và các lựa chọn nhất định về Thông tin Cá nhân mà chúng tôi thu thập từ bạn, cách chúng tôi sử dụng Thông tin Cá nhân và cách chúng tôi giao tiếp với bạn.

Nếu như bạn đang ở California, chúng tôi sẽ không từ chối cung cấp, áp dụng một mức phí khác cho việc cung cấp, hoặc cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ với mức chất lượng khác, nếu bạn lựa chọn thực hiện các quyền này, trừ khi mức giá khác hoặc mức chất lượng khác của dịch vụ hoặc sản phẩm có sự liên quan hợp lý với giá trị dữ liệu mà chúng tôi nhận từ bạn. Trong một số trường hợp, chúng tôi sẽ không thể cung cấp dịch vụ và sản phẩm mà bạn yêu cầu nếu bạn thực hiện một số quyền nhất định.

Bạn có thể quyết định:

 • Không cung cấp Thông tin Cá nhân cho Mastercard bằng cách không thực hiện các giao dịch thanh toán hoặc không trực tiếp gửi cho chúng tôi Thông tin Cá nhân. Khi chúng tôi thu thập Thông tin Cá nhân từ bạn, chúng tôi cho biết liệu và tại sao thông tin đó là cần thiết để cung cấp cho chúng tôi, cũng như các hậu quả của việc không cung cấp. Nếu bạn không cung cấp Thông tin Cá nhân, bạn không thể hưởng lợi từ toàn bộ sản phẩm và dịch vụ của Mastercard và chúng tôi không thể cung cấp cho bạn các sản phẩm hoặc dịch vụ của Mastercard nếu thông tin đó là cần thiết để cung cấp cho bạn, hoặc nếu chúng tôi được pháp luật yêu cầu để thu thập thông tin đó liên quan đến việc cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ nói trên.
 • Rút lại sự chấp thuận cho việc thu thập và sử dụng thông tin nhất định mà chúng tôi thu thập về bạn bằng các phương tiện tự động, khi bạn truy cập các trang web của chúng tôi hoặc sử dụng các ứng dụng của chúng tôi. Trong các khu vực pháp lý nhất định, bạn có thể thực hiện sự lựa chọn của mình về việc sử dụng cookie và các công nghệ tương tự thông qua công cụ Chấp thuận Cookie (Cookie Consent) được hiển thị ở góc dưới bên phải của các trang web Mastercard. Trình duyệt của bạn có thể cho bạn biết cách để được thông báo và quyết định không đặt các loại cookie nhất định trên thiết bị của bạn. Lưu ý rằng nếu không có các cookie nhất định thì bạn không thể sử dụng tất cả các tính năng của trang web, ứng dụng hoặc dịch vụ trực tuyến của chúng tôi.
 • Rút lại sự chấp thuận cho một số việc sử dụng nhất định đối với thông tin mà chúng tôi thu thập về bạn bằng các phương tiện tự động, khi bạn truy cập các trang web của bên thứ ba và tương tác với các quảng cáo của chúng tôi. Chúng tôi có thể sử dụng các nhà cung cấp dịch vụ để phân phát quảng cáo trên các trang web của bên thứ ba đó. Các quảng cáo này có thể được tùy chỉnh và phân phát dựa trên việc sử dụng dữ liệu mà chúng tôi và các đối tác của chúng tôi đã thu thập được trên các trang web và ứng dụng của chúng tôi. Ngoài ra, một số nhà cung cấp dịch vụ và đối tác của chúng tôi có thể thu thập thông tin về các hoạt động trực tuyến của bạn theo thời gian và qua các trang web của bên thứ ba để tùy chỉnh và phân phát những quảng cáo này. Các quảng cáo Mastercard đôi khi được phân phối cùng với các biểu tượng giúp người tiêu dùng (i) tìm hiểu thêm về cách dữ liệu của họ đang được sử dụng và (ii) đưa ra các lựa chọn mà họ có thể có về việc sử dụng dữ liệu của họ. Vui lòng nhấp vào đây hoặc, nơi thích hợp, trên biểu tượng trong các quảng cáo mục tiêu của chúng tôi để tìm hiểu về khả năng quyết định không tham gia hoặc giới hạn việc sử dụng hành vi duyệt web của bạn cho các mục đích quảng cáo.
 • Cho chúng tôi biết là không gửi cho bạn các email tiếp thị bằng cách nhấp vào liên kết hủy đăng ký trong các email tiếp thị mà bạn nhận được từ chúng tôi hoặc bằng cách liên hệ với chúng tôi như được chỉ ra bên dưới. Bạn cũng có thể quyết định không nhận các email tiếp thị từ Mastercard bằng cách nhấp vào đây.
 • Không tham gia ẩn danh Thông tin Cá nhân của bạn để thực hiện các phân tích dữ liệu bằng cách nhấp vào đây.

Phụ thuộc vào quốc gia mà bạn đang ở, bạn có thể có quyền để:

 • Yêu cầu quyền truy cập và nhận thông tin về Thông tin Cá nhân mà chúng tôi duy trì về bạn, để cập nhật và sửa những sai sót trong Thông tin Cá nhân của bạn, nhằm hạn chế hoặc phản đối việc xử lý Thông tin Cá nhân của Bạn, để thông tin được ẩn danh hoặc được xóa, khi thích hợp hoặc thực hiện quyền di chuyển dữ liệu của bạn để dễ dàng chuyển Thông tin Cá nhân của bạn sang công ty khác. Ngoài ra, bạn cũng có thể có quyền nộp đơn khiếu nại với cơ quan giám sát, kể cả ở nước sở tại của bạn, nơi làm việc hoặc nơi xảy ra sự việc.
 • Rút lại bất kỳ sự đồng ý nào mà trước đây bạn đã cung cấp cho chúng tôi về việc xử lý Thông tin Cá nhân của bạn, vào bất cứ lúc nào và miễn phí. Chúng tôi sẽ áp dụng các sở thích của bạn cho tương lai và điều này sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của việc xử lý trước khi bạn rút lại sự chấp thuận.

Bạn có thể rút lại sự chấp thuận khỏi việc xử lý nào đó về Thông tin Cá nhân của bạn, ví dụ thông qua trang web rút lại sự chấp thuận (opt-out webpage) của chúng tôi.

Những quyền này có thể bị giới hạn trong một số trường hợp theo các yêu cầu của pháp luật địa phương.

Để cập nhật các sở thích của bạn, hãy yêu cầu chúng tôi xóa thông tin của bạn khỏi danh sách gửi thư của chúng tôi hoặc gửi yêu cầu thực hiện các quyền của bạn theo pháp luật hiện hành, hãy liên hệ với chúng tôi theo quy định trong phần “Cách Liên hệ với Chúng tôi” bên dưới.

Chúng tôi đã xây dựng cổng “My Data Center” của Mastercard để hỗ trợ bạn thực hiện các quyền của mình.

Nếu chúng tôi không đáp ứng sự mong đợi của bạn trong việc xử lý Thông tin Cá nhân của bạn hoặc bạn muốn khiếu nại về thực hành quyền riêng tư, vui lòng cho chúng tôi biết vì điều này cho chúng tôi cơ hội để khắc phục vấn đề. Để hỗ trợ chúng tôi trong việc đáp ứng yêu cầu của bạn, vui lòng cung cấp đầy đủ chi tiết về vấn đề liên quan. Chúng tôi cố gắng xem xét và trả lời tất cả các khiếu nại trong thời gian hợp lý và theo yêu cầu của pháp luật hiện hành.

Để tìm hiểu thêm về Chứng chỉ APEC và tiếp cận Giải Quyết Tranh Chấp, vui lòng nhấp vào con dấu TRUSTe.

Xem tóm tắt

5. Chuyển Dữ liệu

Mastercard là một doanh nghiệp toàn cầu. Chúng tôi có thể chuyển Thông tin Cá nhân của bạn tới Hoa Kỳ và các quốc gia khác có thể không có cùng luật bảo vệ dữ liệu như quốc gia mà bạn ban đầu cung cấp thông tin nhưng chúng tôi sẽ bảo vệ Thông tin Cá nhân của bạn theo Thông báo Toàn cầu về Quyền riêng tư này, hoặc như được tiết lộ cho bạn.

Nếu bạn ở EEA, chúng tôi sẽ xử lý Thông tin Cá nhân của bạn theo Quy tắc Ràng buộc Doanh nghiệp và các cơ chế chuyển dữ liệu khác.

Các thực hành quyền riêng tư của Mastercard, được mô tả trong Thông báo Toàn cầu về Quyền riêng tưnày, tuân thủ Hệ thống các Nguyên tắc về Quyền riêng tư Xuyên biên giới của APEC. (Hệ thống APEC CBPR). Hệ thống APEC CBPR cung cấp một khuôn khổ cho các tổ chức để bảo đảm việc bảo vệ Thông tin Cá nhân được chuyển giao giữa các nền kinh tế thuộc APEC. Thông tin thêm về khuôn khổ APEC có thể được tìm thấy tại đây

Mastercard là một doanh nghiệp toàn cầu. Chúng tôi có thể chuyển Thông tin Cá nhân mà chúng tôi thu thập về bạn cho những người nhận ở các quốc gia khác ngoài quốc gia của bạn, bao gồm cả Hoa Kỳ, nơi chúng tôi đặt trụ sở. Các nước này có thể không có cùng luật bảo vệ dữ liệu như quốc gia mà bạn ban đầu cung cấp thông tin. Khi chúng tôi chuyển Thông tin Cá nhân của bạn tới các quốc gia khác, chúng tôi sẽ bảo vệ thông tin đó như được mô tả trong Thông báo Toàn cầu về Quyền riêng tư này, như được tiết lộ cho bạn tại thời điểm thu thập dữ liệu hoặc như được mô tả trong thông báo về quyền riêng tư của chương trình cụ thể của chúng tôi.

Chúng tôi tuân thủ các yêu cầu pháp lý hiện hành để cung cấp các biện pháp bảo vệ thích hợp cho việc chuyển Thông tin Cá nhân sang các quốc gia khác ngoài quốc gia nơi bạn đang ở. Cụ thể, chúng tôi đã thiết lập và thực hiện một bộ Quy tắc Ràng buộc Doanh nghiệp (“BCRs”) đã được các cơ quan bảo vệ dữ liệu của EEA công nhận là cung cấp mức độ bảo vệ thích hợp cho Thông tin Cá nhân mà Chúng tôi xử lý trên toàn cầu. Bản sao BCRs của chúng tôi có sẵn ở đây. Chúng tôi cũng có thể chuyển Thông Tin Cá Nhân tới các quốc gia mà đã ban hành các quyết định thích hợp, sử dụng các biện pháp bảo vệ theo hợp đồng để chuyển Thông tin Cá nhân cho các bên thứ ba, chẳng hạn như các Điều khoản Hợp đồng Chuẩn của Ủy ban Châu Âu hoặc các điều khoản tương đương theo pháp luật hiện hành, hoặc dựa vào giấy chứng nhận của bên thứ ba đối với các Khuôn khổ Bảo vệ Quyền riêng tư của Liên minh Châu Âu - Hoa Kỳ hoặc Thụy Sĩ - Hoa Kỳ nếu thích hợp. Bạn có thể liên hệ với chúng tôi theo quy định tại phần “Cách Liên hệ với Chúng tôi” dưới đây để lấy bản sao của các biện pháp bảo vệ mà chúng tôi sử dụng để chuyển Thông tin Cá nhân bên ngoài EEA.

Ngoài ra, các thực hành quyền riêng tư của Mastercard, được mô tả trong Thông báo Toàn cầu về Quyền riêng tư này, tuân thủ Hệ thống các Nguyên tắc về Quyền riêng tư Xuyên biên giới của APEC.   (Hệ thống APEC CBPR). Hệ thống APEC CBPR cung cấp một khuôn khổ cho các tổ chức để bảo đảm việc bảo vệ Thông tin Cá nhân được dịch chuyển giữa các nền kinh tế thuộc APEC. Thông tin thêm về khuôn khổ APEC có thể được tìm thấy tại đây

Xem tóm tắt

6. Cách Chúng tôi Bảo vệ Thông tin Cá nhân Của bạn

Chúng tôi duy trì các biện pháp bảo vệ bảo mật thích hợp để bảo vệ Thông tin Cá nhân của bạn và chỉ giữ lại nó trong một khoảng thời gian giới hạn.

Sự bảo mật Thông tin Cá nhân của bạn là quan trọng đối với Mastercard. Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin mà chúng tôi thu thập. Chúng tôi duy trì các biện pháp bảo vệ hành chính, kỹ thuật và vật lý hợp lý được thiết kế để bảo vệ Thông tin Cá nhân mà bạn cung cấp hoặc chúng tôi thu thập nhằm tránh sự phá hủy, mất mát, thay đổi, truy cập, tiết lộ hoặc sử dụng vô ý, bất hợp pháp hoặc trái phép. Chúng tôi sử dụng mã hóa SSL trên một số trang web của chúng tôi mà từ đó chúng tôi chuyển các Thông tin Cá nhân nhất định.

Chúng tôi cũng thực hiện các biện pháp để xóa Thông tin Cá nhân của bạn hoặc giữ Thông tin Cá nhân theo hình thức không cho phép xác định bạn khi thông tin này không còn cần thiết cho các mục đích mà chúng tôi xử lý thông tin đó, trừ khi pháp luật yêu cầu chúng tôi giữ thông tin này trong một khoảng thời gian dài hơn. Khi xác định thời gian lưu giữ, chúng tôi xem xét nhiều tiêu chí khác nhau, chẳng hạn như loại sản phẩm và dịch vụ được yêu cầu bởi hay cung cấp cho bạn, tính chất và chiều dài của mối quan hệ của chúng tôi với bạn, khả năng bạn đăng ký lại với các sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi, sự tác động lên các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp cho bạn nếu chúng tôi xóa một số thông tin từ bạn hoặc về bạn, thời hạn lưu giữ bắt buộc được luật pháp và quy định về thời hiệu.

Xem tóm tắt

7. Các Tính năng và Liên kết đến các Trang web Khác

Các trang web của chúng tôi có thể chứa những đường dẫn đến những trang web của bên thứ ba, các công cụ truyền thông xã hội, widget hoặc plug-in, cho phép chia sẻ nội dung trang web bao gồm địa chỉ IP, với các bên thứ ba và các nhà cung cấp truyền thông xã hội. Các nhà cung cấp truyền thông xã hội này có thể biết về việc truy cập của bạn ngay cả khi bạn không đăng nhập vào tài khoản mạng xã hội của mình hoặc trong trường hợp bạn không đăng ký tài khoản với các nhà cung cấp này. Trong phạm vi bất kỳ các trang web hoặc tính năng được liên kết không do Mastercard sở hữu hoặc kiểm soát, chúng tôi đề xuất bạn kiểm tra chính sách và thông báo về bảo mật của các nhà cung cấp này.

Các trang web của chúng tôi có thể cung cấp liên kết đến các trang web khác để tiện lợi cho bạn và để biết thông tin của bạn. Trang web của chúng tôi có thể chứa các tính năng nhất định mà chúng tôi hợp tác với các đơn vị khác. Những đơn vị này có thể biết về việc truy cập của bạn cho dù bạn có dùng các tính năng của họ hay không. Các trang web và tính năng này, bao gồm các công cụ mạng xã hội và vị trí địa lý, hoạt động độc lập với Mastercard và được xác định một cách rõ ràng. Trong phạm vi mọi trang web hoặc tính năng được liên kết mà bạn truy cập hoặc sử dụng không phải là do Mastercard sở hữu hoặc kiểm soát, chúng tôi  đề xuất bạn nên xem xét các thực hành về quyền riêng tư của các trang web đó.

Mastercard cung cấp cho bạn khả năng chia sẻ, liên kết, hoặc đề cập đến những vấn đề trên phương tiện truyền thông xã hội về các Sản phẩm và Dịch vụ của Mastercard.  Ví dụ, bạn có thể “thích” một đề nghị thông qua tài khoản Facebook của bạn, hoặc “tweet” một đề nghị sử dụng Twitter. Khi bạn truy cập vào một trang web mang biểu tượng của một mạng truyền thông xã hội, trình duyệt web của bạn sẽ thiết lập một kết nối trực tiếp tới nhà cung cấp mạng truyền thông xã hội, và dữ liệu liên quan đến việc truy cập, bao gồm địa chỉ IP, sẽ được chuyển tới nhà cung cấp mạng truyền thông xã hội đó. Nếu như bạn có đăng ký tài khoản với một nhà cung cấp mạng truyền thông xã hội, nhà cung cấp này có thể sẽ liên kết lượt truy cập của bạn với tài khoản của bạn cho dù bạn không đăng nhập vào tài khoản này.

Bạn cũng có thể quyết định sử dụng các tính năng nhất định trên các trang web của chúng tôi mà có thể được truy cập thông qua (hoặc vì các tính năng đó mà chúng tôi hợp tác với) các đơn vị khác không liên quan đến Mastercard. Các tính năng này, bao gồm các công cụ vị trí địa lý, do các bên thứ ba vận hành và được xác định một cách rõ ràng. Các nhà cung cấp phương tiện truyền thông xã hội như Facebook và Twitter (và các bên thứ ba khác) độc lập với Mastercard và không nhất thiết phải chia sẻ cùng một chính sách như Mastercard về bảo vệ quyền riêng tư. Vui lòng xác minh các thông báo về quyền riêng tư của họ nếu bạn quyết định sử các dụng dịch vụ của họ và tham khảo các tuỳ chỉnh trong tài khoản mạng truyền thông xã hội của bạn để vô hiệu hoá một số tính năng nhất định.

Xem tóm tắt

8. Quyền riêng tư của Trẻ em

Các sản phẩm và dịch vụ của Mastercard không nhắm trực tiếp tới, hoặc để phục vụ cho trẻ em dưới 16 tuổi.

Các sản phẩm và dịch vụ của Mastercard không nhắm trực tiếp tới, hoặc để phục vụ cho trẻ em dưới 16 tuổi. Tuy nhiên, Mastercard có thể thu thập Thông tin Cá nhân về trẻ em dưới 16 tuổi từ phụ huynh hoặc người giám hộ, và thông qua sự đồng ý rõ ràng từ họ.

Xem tóm tắt

9. Các bản Cập nhật cho Thông báo Toàn cầu về Quyền riêng tư Này

Thông báo Toàn cầu về quyền riêng tư này có thể được cập nhật định kỳ để phản ánh những thay đổi trong các thực hành quyền riêng tư.

Thông báo Toàn cầu về Quyền riêng tư này có thể được cập nhật định kỳ để phản ánh những thay đổi trong các thực hành Thông tin Cá nhân. Chúng tôi sẽ đăng một thông báo nổi bật trên các trang web có liên quan để thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi quan trọng nào đối với Thông báo Toàn cầu về Quyền riêng tư của chúng tôi và chỉ ra ở đầu Thông báo này khi nó được cập nhật gần đây nhất. Nếu chúng tôi cập nhật Thông báo Toàn cầu về Quyền riêng tư của chúng tôi, trong một số trường hợp nhất định, chúng tôi có thể xin sự chấp thuận của bạn.

Xem tóm tắt

10. Cách Liên hệ với Chúng tôi

Bạn có thể gửi email cho chúng tôi và Cán bộ Bảo vệ Dữ liệu của chúng tôi tại privacyanddataprotection@mastercard.com. Nếu bạn ở EEA hoặc Thụy Sĩ, Mastercard Europe SA là cơ quan điều khiển dữ liệu và bạn có thể gửi yêu cầu của bạn để thực hiện các quyền đối với Thông tin Cá nhân của bạn trên cổng “My Data Center” của Mastercard.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, nhận xét hoặc khiếu nại nào về Thông báo Toàn cầu về Quyền riêng tư này và các thực hành quyền riêng tư hoặc muốn cập nhật các sở thích về quyền riêng tư, vui lòng gửi email cho chúng tôi tại:  privacyanddataprotection@mastercard.com hoặc viết thư gửi đến chúng tôi tại:

Global Privacy Office
Mastercard International Incorporated
2000 Purchase Street
Purchase, New York 10577
Hoa Kỳ

Nếu bạn ở EEA hoặc Thụy Sĩ, Mastercard Europe SA là cơ quan chịu trách nhiệm xử lý Thông tin Cá nhân của bạn. Bạn có thể gửi yêu cầu thực hiện các quyền đối với Thông tin Cá nhân của bạn trên cổng “My Data Center” của Mastercard hoặc gửi email cho chúng tôi tại: privacyanddataprotection@mastercard.com hoặc viết thư gửi đến chúng tôi tại:

Cán bộ Bảo vệ Dữ liệu ở EEA (EEA Data Protection Officer)
Mastercard Europe SA
Chaussée de Tervuren 198A
B-1410 Waterloo
Bỉ

Nếu bạn ở Brazil, Mastercard Brasil Soluções de Pagamento Ltda. là cơ quan chịu trách nhiệm xử lý Thông tin Cá nhân của bạn. Bạn có thể gửi yêu cầu thực hiện các quyền đối với Thông tin Cá nhân của bạn trên cổng “My Data Center” của Mastercard hoặc gửi email cho chúng tôi tại: privacyanddataprotection@mastercard.com hoặc viết thư gửi đến chúng tôi tại:

Cán bộ Bảo vệ Dữ liệu ở Brazil (Brazil Data Protection Officer)
Mastercard Brasil Soluções de Pagamento Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 14.171, 20º andar, Crystal Tower
São Paulo/SP
Brasil
CEP 04794-000

Đối với các yêu cầu về thẻ Mastercard và giao dịch mua hàng của bạn, bạn nên liên hệ với Tổ chức Tài chính hoặc Thương gia của bạn. Bạn có thể tìm thêm thông tin về cách liên hệ với họ trên các trang web tương ứng của họ.

Xem tóm tắt