Thanh toán qua Di động với Mastercard®

Sử dụng thẻ Mastercard để thanh toán qua di động bảo mật hơn theo bất cứ cách nào mà bạn chọn

Chính Sách Bảo Vệ Miễn Trách Nhiệm Pháp Lý

Vì bạn chỉ phải chịu trách nhiệm đối với các giao dịch do chính bạn thực hiện

Đảm bảo việc thanh toán của bạn an toàn để bạn có thể tập trung vào những việc quan trọng hơn trong cuộc sống