Skip to Content

Ngày Hiệu lực: 1/15/2024

Mastercard International Incorporated và các đơn vị thành viên của mình (gọi chung là “Mastercard”) tôn trọng quyền riêng tư của bạn.

Thông báo Toàn cầu về Quyền riêng tư này mô tả các loại Thông tin Cá nhân chúng tôi thu thập, mục đích mà chúng tôi thu thập Thông tin Cá nhân đó, các bên khác mà chúng tôi chia sẻ thông tin và các biện pháp chúng tôi thực hiện để bảo mật dữ liệu. Thông báo này cũng cho bạn biết về các quyền và lựa chọn của bạn liên quan đến Thông tin Cá nhân của bạn, và cách bạn có thể liên hệ với chúng tôi về thực hành quyền riêng tư.

Vui lòng lưu ý rằng chúng tôi cũng hành động thay mặt cho và theo chỉ dẫn của các tổ chức tài chính, các đơn vị chấp nhận thanh toán thẻ và các đối tác khác đóng vai trò bên kiểm soát dữ liệu, bao gồm xử lý các giao dịch thanh toán. Vui lòng tham khảo các chính sách quyền riêng tư tương ứng của họ để biết thêm thông tin về việc xử lý Thông tin Cá nhân của bạn trong các trường hợp này.

Các thực hành về quyền riêng tư của chúng tôi có thể khác nhau giữa các quốc gia mà chúng tôi hoạt động để phản ánh thực tiễn và các yêu cầu pháp lý địa phương. Các thông báo cụ thể về quyền riêng tư có thể áp dụng cho một số sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Vui lòng truy cập trang web hoặc tài liệu số về sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể để tìm hiểu thêm về thực hành quyền riêng tư và thông tin liên quan đến sản phẩm hoặc dịch vụ đó.

TRUSTe TRUSTe

 

 

1. Thông tin Cá nhân mà chúng tôi có thể thu thập

“Thông tin Cá nhân” có nghĩa là bất kỳ thông tin nào liên quan đến một cá nhân đã xác định hoặc có thể xác định được. Chúng tôi có thể thu thập các loại Thông tin Cá nhân sau:

 • Thông tin giao dịch, chẳng hạn như số tài khoản cá nhân, tên và địa điểm của đơn vị chấp nhận thanh toán thẻ, ngày và tổng số tiền giao dịch, và thông tin khác do các tổ chức tài chính hoặc các đơn vị chấp nhận thanh toán thẻ cung cấp khi chúng tôi hành động thay mặt cho họ.
 • Thông tin về sản phẩm và dịch vụ, chẳng hạn như thông tin đăng ký và thanh toán, và thông tin cụ thể của chương trình, khi bạn yêu cầu các sản phẩm hoặc dịch vụ trực tiếp từ chúng tôi, hoặc tham gia vào các chương trình tiếp thị.
 • Thông tin sử dụng trang web, thiết bị và ứng dụng di động, và thông tin tương tự được thu thập qua các phương tiện tự động, chẳng hạn như cookie và các công nghệ tương tự.
 • Đơn ứng tuyển và thông tin liên quan khi bạn nộp đơn ứng tuyển việc làm với chúng tôi.
 • Thông tin liên hệ kinh doanh khi bạn làm việc cho một trong những đối tác kinh doanh của chúng tôi.
 • Thông tin xác minh danh tính, chẳng hạn như tên, địa chỉ email, địa chỉ thực, số điện thoại và địa chỉ IP.

Trong phạm vi Thông báo Toàn cầu về Quyền riêng tư này, “Thông tin Cá nhân” có nghĩa là bất kỳ thông tin nào liên quan đến một cá nhân đã xác định hoặc có thể xác định được. Chúng tôi có thể thu thập các loại Thông tin Cá nhân khác nhau (bao gồm Thông tin Cá nhân Nhạy cảm, tùy từng trường hợp theo luật hiện hành) liên quan đến bạn trong các tình huống được mô tả dưới đây.

Thông tin Cá nhân mà chúng tôi nhận được từ các tổ chức tài chính, các đơn vị chấp nhận thanh toán thẻ và các đối tác khác liên quan đến các sản phẩm hoặc dịch vụ của Mastercard

Là bên xử lý các giao dịch thanh toán và nhà cung cấp các dịch vụ liên quan, chúng tôi thu được một lượng thông tin hạn chế liên quan đến các giao dịch thanh toán của bạn như số tài khoản cá nhân, tên và địa điểm của đơn vị chấp nhận thanh toán thẻ, ngày và tổng số tiền giao dịch. Điều quan trọng là chúng tôi thường không cần hoặc không thu thập tên hoặc thông tin liên lạc khác của chủ thẻ để xử lý các giao dịch thanh toán.

Ngoài ra, đối với một số sản phẩm và dịch vụ nhất định, các tổ chức tài chính của bạn, các đơn vị chấp nhận thanh toán thẻ nơi bạn thực hiện giao dịch hoặc các đối tác khác có thể cung cấp cho chúng tôi thêm thông tin về bạn, hoặc chúng tôi có thể thu thập thông tin trực tiếp từ bạn để thay mặt họ cung cấp cho bạn các sản phẩm và dịch vụ đó, hỗ trợ hoạt động kinh doanh của họ hoặc thay mặt họ thực hiện các hoạt động xử lý.

Trong các tình huống trên, chúng tôi hành động thay mặt cho và theo chỉ dẫn của các tổ chức tài chính, các đơn vị chấp nhận thanh toán thẻ và các đối tác khác đóng vai trò là bên kiểm soát dữ liệu. Chúng tôi sẽ xử lý Thông tin Cá nhân của bạn để xử lý các giao dịch thanh toán hoặc cho các mục đích được thỏa thuận giữa Mastercard và các tổ chức tài chính, các đơn vị chấp nhận thanh toán thẻ và các đối tác khác, trừ khi pháp luật có quy định khác. Vui lòng tham khảo chính sách quyền riêng tư tương ứng của họ để biết thêm thông tin về việc xử lý Thông tin Cá nhân của bạn.

Thông tin Cá nhân mà chúng tôi thu thập khi cung cấp sản phẩm và dịch vụ của Mastercard trực tiếp cho bạn

Mastercard có thể cung cấp trực tiếp cho bạn các sản phẩm và dịch vụ như các chương trình tiếp thị, chương trình phần thưởng, Ví điện tử, giải pháp Ngân hàng Mở, dịch vụ trả trước, các chương trình cảnh báo địa điểm và các công cụ xác thực sinh trắc học. Để được hưởng lợi từ một hoặc nhiều sản phẩm và dịch vụ này, bạn có thể gửi thông tin trực tiếp cho chúng tôi bằng nhiều cách khác nhau bao gồm: (i) trên các trang web và tài liệu số của chúng tôi, (ii) khi phản hồi các thông tin tiếp thị hoặc các thông tin liên lạc khác, (iii) bằng cách đăng ký sản phẩm hoặc dịch vụ của Mastercard, hoặc (iv) bằng cách tham gia vào chương trình ưu đãi, chương trình hoặc chương trình khuyến mại. Chúng tôi cũng có thể có được Thông tin Cá nhân về bạn thông qua việc bạn sử dụng các sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi, từ các công ty sử dụng hoặc tạo điều kiện thuận lợi cho sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi, từ nguồn sẵn có công khai, hoặc từ các đối tác bên thứ ba. Thông tin Cá nhân của bạn cũng có thể được tổ chức tài chính, đơn vị chấp nhận thanh toán thẻ của bạn hoặc các đối tác kinh doanh khác chuyển cho chúng tôi.

Dưới đây là tổng quan về các loại Thông tin Cá nhân mà chúng tôi có thể thu thập liên quan đến các chương trình chúng tôi cung cấp trực tiếp cho bạn. Mỗi chương trình sẽ khác nhau, do đó, khi có thể, hãy tham khảo thông báo về quyền riêng tư của chương trình cụ thể có liên quan để biết thêm thông tin về việc sử dụng Thông tin Cá nhân của bạn cho chương trình cụ thể đó.

 • Thông tin đăng ký và thanh toán: Chúng tôi có thể thu thập mã định danh và thông tin liên lạc của bạn (như tên, địa chỉ email, số điện thoại, địa chỉ thanh toán hoặc giao hàng), thông tin xác thực, (ví dụ, tên đăng nhập và mật khẩu), tuổi, ngày sinh, giới tính và tình trạng gia đình, tình trạng quân nhân và cựu chiến binh, lựa chọn ngôn ngữ, thông tin thanh toán, số tài khoản cá nhân, thông tin thương mại, chẳng hạn như tên và địa điểm của đơn vị chấp nhận thanh toán thẻ, ngày và tổng số tiền các giao dịch, ngày hết hạn của thẻ và mã xác minh thẻ.
 • Thông tin chúng tôi xử lý để cung cấp chương trình cho bạn: Chúng tôi có thể thu thập các loại Thông tin Cá nhân khác nhau tùy thuộc vào chương trình. Ví dụ, các chương trình được thiết kế để cung cấp cho bạn các dịch vụ theo địa điểm thường sẽ yêu cầu thu thập địa chỉ hoặc dữ liệu vị trí địa lý của bạn. Các chương trình trong giải pháp Ngân hàng Mở của chúng tôi có thể yêu cầu thu thập thông tin tài khoản tài chính của bạn. Tương tự, các chương trình được thiết kế để cho phép bạn xác thực, ví dụ thông qua nhận diện khuôn mặt hoặc vân tay có thể yêu cầu xử lý ảnh chụp và/hoặc dữ liệu sinh trắc học của bạn. Tất cả các chương trình này là tự nguyện, và Thông tin Cá nhân của bạn chỉ được thu thập nếu bạn đăng ký các chương trình đó.
 • Thông tin khác mà bạn quyết định cung cấp: Bạn có thể quyết định cung cấp thông tin khác, chẳng hạn như các loại nội dung khác nhau (ví dụ: ảnh chụp, bài viết, nhận xét), thông tin liên lạc của bạn bè hoặc những người khác mà bạn muốn chúng tôi liên hệ, nội dung bạn cung cấp thông qua các tài khoản mạng xã hội hoặc tư cách thành viên với các bên thứ ba, hoặc bất kỳ thông tin nào khác mà bạn muốn chia sẻ với chúng tôi, ví dụ như khi bạn liên hệ với bộ phận dịch vụ khách hàng.

Bạn có thể phải tuân theo các nghĩa vụ theo luật hiện hành, chẳng hạn như nghĩa vụ cung cấp Thông tin Cá nhân đầy đủ và chính xác khi bạn chấp thuận với việc xử lý Thông tin Cá nhân của mình.

Ngoài ra, chúng tôi có thể thu thập hoặc sử dụng Thông tin Cá nhân để phòng ngừa và theo dõi gian lận, quản lý rủi ro, giải quyết tranh chấp và các mục đích liên quan khác. Thông tin đó có thể bao gồm mã định danh, thông tin thương mại, và thông tin hoạt động Internet hoặc mạng điện tử khác, chẳng hạn như số tài khoản cá nhân, tên và địa điểm của đơn vị chấp nhận thanh toán thẻ, ngày và tổng số tiền các giao dịch, địa chỉ IP, điểm gian lận, dữ liệu địa điểm, chi tiết đơn vị chấp nhận thanh toán thẻ, các mặt hàng đã mua và thông tin tranh chấp. Khi chúng tôi cung cấp các giải pháp thông tin tiền điện tử và blockchain, chúng tôi cũng có thể thu thập và xử lý thông tin thu thập được từ blockchain, bao gồm các địa chỉ blockchain và các chi tiết giao dịch tiền điện tử khác. Để biết thêm thông tin, vui lòng nhấp vào đây.

Để biết thêm thông tin về việc chúng tôi thu thập Thông tin Cá nhân trong bối cảnh các giải pháp Ngân hàng Mở của chúng tôi, vui lòng nhấp vào đây.

Thông tin Cá nhân mà chúng tôi thu được từ hoạt động tương tác của bạn với các quảng cáo, trang web, ứng dụng hoặc các tài sản kỹ thuật số khác của Mastercard

Chúng tôi, các nhà cung cấp dịch vụ và đối tác của chúng tôi có thể thu thập những thông tin nhất định về bạn thông qua các phương tiện tự động như Internet hoặc thông tin hoạt động mạng điện tử khác, các cookie và web beacon khi bạn tương tác với các quảng cáo, ứng dụng di động của chúng tôi, hoặc truy cập các trang web, trang hoặc các tài sản kỹ thuật số khác của chúng tôi. Thông tin Internet và/hoặc Thiết bị mà chúng tôi thu thập theo phương thức này có thể bao gồm: Địa chỉ IP, loại trình duyệt, hệ điều hành, mã nhận dạng thiết bị di động, khu vực địa lý, URL tham chiếu và thông tin về các hoạt động được thực hiện hoặc tương tác với tài sản kỹ thuật số của chúng tôi. “Cookie” là tập tin văn bản được một máy chủ web đặt trên ổ cứng của máy tính. “Web beacon”, còn được gọi là thẻ Internet, thẻ pixel hoặc GIF trong suốt, là một công nghệ giúp chúng tôi xác định thời điểm nội dung được truy cập.

Chúng tôi sử dụng thông tin này để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ trực tuyến của chúng tôi bằng cách đánh giá xem có bao nhiêu người dùng truy cập hoặc sử dụng các sản phẩm và dịch vụ trực tuyến của chúng tôi, nội dung, sản phẩm và tính năng nào của sản phẩm và dịch vụ trực tuyến của chúng tôi làm cho khách truy cập quan tâm nhất, những loại ưu đãi nào khách hàng của chúng tôi thích xem và các sản phẩm và dịch vụ trực tuyến của chúng tôi hoạt động như thế nào theo quan điểm kỹ thuật. Ví dụ, chúng tôi có thể sử dụng các dịch vụ phân tích web của bên thứ ba trên các trang web và ứng dụng di động của chúng tôi, chẳng hạn như các dịch vụ của Adobe Omniture. Các nhà cung cấp dịch vụ phân tích quản lý các dịch vụ này sẽ sử dụng các công nghệ như cookie và web beacon để giúp chúng tôi phân tích cách khách truy cập sử dụng các trang web và ứng dụng của chúng tôi.

Chúng tôi, các nhà cung cấp dịch vụ và đối tác của chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin về bạn liên quan đến các hoạt động tiếp thị của chúng tôi, bao gồm ưu đãi, rút thăm trúng thưởng, cuộc thi và khuyến mãi. Thông tin thu thập được cho những mục đích này có thể bao gồm mã định danh và thông tin liên lạc của bạn (ví dụ, tên, địa chỉ bưu điện, địa chỉ email, số điện thoại), dữ liệu nhận dạng điện tử (ví dụ, tên đăng nhập, mật khẩu, câu hỏi bảo mật, địa chỉ IP) và dữ liệu thu thập được trong bối cảnh các chương trình tiếp thị trực tuyến, bao gồm thông tin thương mại, Internet hoặc thông tin hoạt động mạng điện tử khác, dữ liệu vị trí địa lý và các suy luận được rút ra từ Thông tin Cá nhân (ví dụ, đặc điểm cá nhân, thói quen cuộc sống, thói quen tiêu dùng, sở thích, dữ liệu địa điểm và các bản ghi âm giọng nói và hình ảnh).

Chúng tôi, các nhà cung cấp dịch vụ và đối tác của chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin về bạn để cung cấp cho bạn nội dung và quảng cáo phù hợp với sở thích cá nhân của bạn dựa trên các suy luận rút ra từ Thông tin Cá nhân. Thông tin thu thập được cho những mục đích này có thể bao gồm Internet hoặc thông tin hoạt động mạng điện tử khác, chẳng hạn như chi tiết về những điều như các trang hoặc quảng cáo cụ thể mà bạn xem trên các trang web và ứng dụng của chúng tôi và các hành động bạn thực hiện trên các trang web và ứng dụng của chúng tôi.

Chúng tôi, các nhà cung cấp dịch vụ và đối tác của chúng tôi có thể thu thập các thông tin nhất định về bạn thông qua các phương tiện tự động, chẳng hạn như các công cụ, trình hướng dẫn hoặc phần bổ trợ mạng xã hội để kết nối bạn với các tài khoản mạng xã hội của bạn. Các tính năng này có thể cho phép bạn đăng nhập thông qua tài khoản mạng xã hội của bạn, chia sẻ liên kết hoặc đăng trực tiếp lên tài khoản mạng xã hội của bạn. Khi bạn truy cập một trang web có chứa các công cụ hoặc phần bổ trợ như vậy, nhà cung cấp dịch vụ mạng xã hội hoặc nhà cung cấp dịch vụ khác có thể biết về truy cập của bạn. Tuy nhiên, các tương tác của bạn với các công cụ này bị chi phối bởi các chính sách quyền riêng tư của các nền tảng mạng xã hội tương ứng. Vì chúng tôi không kiểm soát các hoạt động xử lý dữ liệu của bên thứ ba này, chúng tôi khuyên bạn nên xem lại chính sách quyền riêng tư, điều khoản sử dụng và thỏa thuận cấp phép của họ (nếu có). Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo Phần 7 (“Các tính năng và liên kết đến các trang web khác”) của Thông báo Toàn cầu về Quyền riêng tư này.

Ngoài ra, một số sản phẩm và dịch vụ trực tuyến của chúng tôi bao gồm công nghệ phòng chống gian lận tiên tiến sử dụng dữ liệu dựa trên hành vi, chẳng hạn như thời gian gõ phím, gia tốc kế của thiết bị, vị trí cuộn và vị trí con chuột.

Nếu pháp luật hiện hành có yêu cầu, chúng tôi sẽ đề nghị bạn đưa ra chấp thuận trước khi sử dụng các phương tiện tự động nói trên và trước khi gửi cho bạn thông tin tiếp thị, nội dung và quảng cáo phù hợp.

Vui lòng xem phần “Quyền và lựa chọn của bạn” của Thông báo Toàn cầu về Quyền riêng tư này để tìm hiểu về các lựa chọn của bạn.

Do chưa có sự đồng thuận về cách các công ty nên đáp ứng các cơ chế không theo dõi (“DNT”) dựa trên trình duyệt web, Mastercard không phản hồi các tín hiệu DNT dựa trên trình duyệt web vào thời điểm này. Để tìm hiểu thêm về tín hiệu theo dõi trình duyệt và DNT, hãy truy cập http://www.allaboutdnt.com.

Thông tin Cá nhân mà chúng tôi nhận được khi bạn nộp đơn ứng tuyển việc làm với chúng tôi

Nếu bạn đang nộp đơn ứng tuyển việc làm tại Mastercard, chúng tôi có thể thu thập một số thông tin nhận dạng nhất định và thông tin liên quan đến nghề nghiệp hoặc việc làm từ các đơn ứng tuyển của bạn trên trang web Nghề nghiệp của chúng tôi. Để tìm hiểu thêm về loại thông tin mà Mastercard thu thập liên quan đến các đơn ứng tuyển, vui lòng xem Thông báo Quyền riêng tư dành cho Ứng viên Mastercard.

Thông tin Cá nhân mà chúng tôi thu thập trong bối cảnh mối quan hệ kinh doanh của chúng tôi với tổ chức tài chính, đơn vị chấp nhận thanh toán thẻ hoặc tổ chức khác hợp tác với Mastercard

Chúng tôi có thể thu thập Thông tin Cá nhân từ các cá nhân làm việc cho một trong những đối tác kinh doanh của chúng tôi (bao gồm các tổ chức tài chính, đơn vị chấp nhận thanh toán thẻ, khách hàng, nhà cung cấp và các đối tác khác), bao gồm mã định danh, tên, chức vụ, bộ phận và tên của tổ chức, các địa chỉ email công việc và địa chỉ bưu điện, số điện thoại doanh nghiệp, các truy vấn, các câu trả lời cho các câu hỏi bảo mật, các mật khẩu bảo mật và thông tin đăng nhập khác. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin này để cung cấp các sản phẩm và dịch vụ trực tiếp cho các tổ chức tài chính, khách hàng doanh nghiệp, đơn vị chấp nhận thanh toán thẻ, khách hàng và đối tác để quản lý các mối quan hệ kinh doanh và báo cáo tài chính của chúng tôi, nhằm đảm bảo sự phát triển và tính toàn vẹn của thương hiệu, để bảo vệ chúng tôi khỏi tội phạm tài chính, cải thiện dịch vụ của chúng tôi, để tiếp thị và tuân thủ pháp luật hiện hành cũng như cho mục đích kế toán, kiểm toán và thanh toán.

Tại một số khu vực pháp lý nhất định, chúng tôi có thể cần phải nhận và xử lý Thông tin Cá nhân Nhạy cảm của bạn để cung cấp các sản phẩm và dịch vụ tương ứng cho bạn và/hoặc cho các tổ chức tài chính, khách hàng doanh nghiệp, đơn vị chấp nhận thanh toán thẻ, khách hàng và đối tác. Hoạt động xử lý Thông tin Cá nhân Nhạy cảm của bạn sẽ được bảo vệ bằng các biện pháp bảo mật thích hợp và được tiến hành theo cách sao cho tác động ít nhất có thể đến quyền và lợi ích cá nhân của bạn. Các thông tin sau đây có thể được coi là Thông tin Cá nhân Nhạy cảm theo quy định của luật hiện hành: số tài khoản cá nhân, ngày hết hạn thẻ, mã xác minh thẻ, câu trả lời cho các câu hỏi bảo mật, mật khẩu bảo mật và các thông tin đăng nhập khác, địa chỉ hoặc thông tin vị trí (trong phạm vi có thể tiết lộ dấu vết cá nhân của bạn), bản ghi âm giọng nói và hình ảnh, dữ liệu danh tính điện tử, giao dịch thanh toán và thông tin sinh trắc học.

Xem tóm tắt

2. Cách chúng tôi có thể sử dụng Thông tin Cá nhân của bạn

Chúng tôi có thể sử dụng Thông tin Cá nhân của bạn để:

 • Xử lý các giao dịch thanh toán của bạn.
 • Bảo vệ chống lại và ngăn chặn gian lận, và các rủi ro bảo mật thông tin hoặc rủi ro pháp lý khác. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem Thông báo về Gian lận & Bảo mật của chúng tôi và Thông báo MATCH của chúng tôi.
 • Cung cấp các giải pháp Ngân hàng Mở của chúng tôi.
 • Tạo và quản lý bất kỳ tài khoản nào mà bạn có thể có với chúng tôi, xác minh danh tính của bạn, cung cấp các dịch vụ của chúng tôi và giải đáp thắc mắc của bạn.
 • Cung cấp và liên lạc với bạn về các sản phẩm và dịch vụ được cung cấp bởi Mastercard, các tổ chức tài chính, đơn vị chấp nhận thanh toán thẻ và các đối tác.
 • Cung cấp và hỗ trợ các chương trình khách hàng thân thiết. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem Thông báo về Chương trình Khách hàng Thân thiết của chúng tôi.
 • Cung cấp cho bạn các dịch vụ và đề xuất được cá nhân hóa.
 • Quản lý mối quan hệ khách hàng, nhà cung cấp và nhà bán hàng của chúng tôi, bao gồm tạo và công bố các danh mục kinh doanh (có thể bao gồm thông tin liên lạc kinh doanh).
 • Vận hành, đánh giá và cải thiện hoạt động kinh doanh của chúng tôi, bao gồm làm sạch, chuẩn bị và/hoặc ẩn danh dữ liệu nhằm mục đích phân tích và phát triển các sản phẩm và dịch vụ mới.
 • Xử lý đơn ứng tuyển của bạn. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem Thông báo về Quyền riêng tư dành cho Ứng viên Mastercard.
 • Phát triển và cải tiến sản phẩm và dịch vụ, phát hiện và ngăn chặn hoạt động lừa đảo, gian lận hoặc bất hợp pháp bằng cách sử dụng các kỹ thuật như học máy để xử lý và phân tích dữ liệu.
 • Hỗ trợ hoạt động sáp nhập, mua lại và/hoặc bán doanh nghiệp hoặc tài sản. Ví dụ: nếu chúng tôi bán doanh nghiệp hoặc tài sản, hoặc một phần doanh nghiệp hoặc tài sản của chúng tôi được một bên thứ ba mua lại, thì chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn liên quan đến doanh nghiệp và tài sản đó cho người mua tiềm năng hoặc bên thứ ba mua lại đó.
 • Phục vụ các mục đích khác được chúng tôi đưa ra thông báo cụ thể tại thời điểm thu thập và được pháp luật cho phép hoặc yêu cầu.
 • Tạo dữ liệu ẩn danh và tổng hợp để lập thông tin chuyên sâu nhằm tư vấn cho khách hàng và đối tác của Mastercard về mô hình chi tiêu, gian lận và các xu hướng khác.
 • Tìm hiểu thêm về bạn, bao gồm sở thích của bạn hoặc các đặc điểm khác. Chúng tôi coi những suy luận này là Thông tin Cá nhân khi được yêu cầu theo luật hiện hành.

Khi được yêu cầu theo luật hiện hành, chúng tôi sẽ chỉ sử dụng Thông tin Cá nhân của bạn khi có sự đồng ý của bạn; khi cần thiết để cung cấp cho bạn các sản phẩm và dịch vụ; để tuân thủ nghĩa vụ pháp lý; hoặc khi có một lợi ích chính đáng và quan trọng đòi hỏi phải sử dụng thông tin.

Chúng tôi có thể sử dụng Thông tin Cá nhân mà chúng tôi thu được về bạn cho các mục đích dưới đây. Tùy thuộc vào quốc gia nơi bạn cư trú, chúng tôi chỉ xử lý Thông tin Cá nhân của bạn, trong trường hợp được luật hiện hành cho phép, và khi chúng tôi có cơ sở pháp lý để xử lý như được xác định trong bảng dưới đây. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng mặc dù sơ đồ dưới đây không liệt kê sự chấp thuận là cơ sở pháp lý cho mỗi hoạt động xử lý, nhưng ở một số quốc gia, sự chấp thuận là cơ sở pháp lý duy nhất hoặc phù hợp nhất để xử lý Thông tin Cá nhân và ở những quốc gia đó, chúng tôi dựa vào sự chấp thuận.

  Hoạt động xử lý

Cơ sở pháp lý của hoạt động xử lý (khi được yêu cầu theo luật hiện hành)

 • Xử lý các giao dịch thanh toán của bạn (bao gồm ủy quyền, thanh toán bù trừ, bồi hoàn và các hoạt động giải quyết tranh chấp liên quan khác).

Trong hầu hết các trường hợp, chúng tôi xử lý các giao dịch thanh toán của bạn với tư cách là bên xử lý thay mặt cho các tổ chức tài chính, đơn vị chấp nhận thanh toán thẻ và các đối tác khác đóng vai trò là bên kiểm soát dữ liệu. Khi chúng tôi hoạt động với tư cách là bên xử lý dữ liệu, bên kiểm soát dữ liệu có trách nhiệm đảm bảo cơ sở pháp lý cho việc xử lý Thông tin Cá nhân của bạn. Vui lòng tham khảo các chính sách quyền riêng tư tương ứng của họ để biết thêm thông tin về việc xử lý Thông tin Cá nhân của bạn trong các trường hợp này.

Trong một số trường hợp giới hạn (ví dụ, bồi hoàn), chúng tôi có thể xử lý các giao dịch thanh toán của bạn với tư cách là bên kiểm soát dữ liệu, với điều kiện:

 • Bạn chấp thuận với việc sử dụng Thông tin Cá nhân của mình; hoặc
 • Việc xử lý là cần thiết để giao kết hoặc thực hiện hợp đồng mà bạn là một bên tham gia; hoặc
 • Việc xử lý là cần thiết để tuân thủ nghĩa vụ pháp lý hoặc nghĩa vụ theo quy định.
 • Chống lại và ngăn chặn gian lận và các mối đe dọa tấn công mạng, giao dịch trái phép, khiếu nại và các trách nhiệm pháp lý khác, đồng thời quản lý rủi ro và chất lượng thương hiệu liên quan đến tính toàn vẹn và bảo mật của mạng lưới thanh toán của chúng tôi.

Khi chúng tôi xử lý Thông tin Cá nhân để ngăn chặn gian lận và mối đe dọa tấn công mạng, chúng tôi có thể đóng vai trò là bên kiểm soát hoặc bên xử lý dữ liệu. Khi chúng tôi hoạt động với tư cách bên kiểm soát dữ liệu, chúng tôi dựa vào một trong những căn cứ pháp lý sau đây:

 • Bạn chấp thuận với việc sử dụng Thông tin Cá nhân của mình; hoặc
 • Việc xử lý là cần thiết để tuân thủ nghĩa vụ pháp lý hoặc nghĩa vụ theo quy định; hoặc
 • Việc xử lý là cần thiết để giao kết hoặc thực hiện hợp đồng mà bạn là một bên tham gia; hoặc

Chúng tôi, hoặc bên thứ ba, có lợi ích hợp pháp trong việc sử dụng Thông tin Cá nhân của bạn để chống lại gian lận, bảo mật mạng của chúng tôi và các giao dịch thanh toán mà chúng tôi xử lý (bao gồm blockchain liên quan đến tiền số).

Để biết thêm thông tin về các hoạt động ngăn chặn gian lận và giám sát của chúng tôi, vui lòng xem Thông báo về Gian lận & Bảo mật của chúng tôi.

Để biết thêm thông tin về chương trình Cảnh báo Mastercard để Kiểm soát Đơn vị Chấp nhận Thanh toán thẻ có Rủi ro cao (MATCH), vui lòng xem Thông báo MATCH của chúng tôi.

 • Cung cấp các giải pháp Ngân hàng Mở của chúng tôi, bao gồm các dịch vụ kết nối và giải quyết tranh chấp.
 • Bạn chấp thuận với việc sử dụng Thông tin Cá nhân của mình; hoặc
 • Việc xử lý là cần thiết để tuân thủ nghĩa vụ pháp lý hoặc nghĩa vụ theo quy định; hoặc
 • Việc xử lý là cần thiết để giao kết hoặc thực hiện hợp đồng mà bạn là một bên tham gia; hoặc

Chúng tôi, hoặc bên thứ ba, có lợi ích hợp pháp trong việc sử dụng Thông tin Cá nhân của bạn cho các mục đích này (ví dụ: để phát hiện rủi ro gian lận hoặc xử lý tranh chấp).

Trong một số trường hợp, chúng tôi cung cấp các giải pháp Ngân Hàng Mở của chúng tôi với tư cách là bên xử lý thay mặt cho nhà cung cấp dịch vụ, đơn vị chấp nhận thanh toán thẻ và các đối tác khác của bạn với vai trò là bên kiểm soát dữ liệu. Khi chúng tôi hoạt động với tư cách là bên xử lý dữ liệu, bên kiểm soát dữ liệu có trách nhiệm đảm bảo cơ sở pháp lý cho việc xử lý Thông tin Cá nhân của bạn. Vui lòng tham khảo các chính sách quyền riêng tư tương ứng của họ để biết thêm thông tin về việc xử lý Thông tin Cá nhân của bạn trong các trường hợp này.

Để biết thêm thông tin về các hoạt động Ngân Hàng Mở của chúng tôi, vui lòng xem Thông báo Bảo mật Ngân Hàng Mở của chúng tôi.

 • Tạo và quản lý bất kỳ tài khoản nào mà bạn có thể có với chúng tôi, xác minh danh tính của bạn, cung cấp các dịch vụ của chúng tôi và giải đáp thắc mắc của bạn.
 • Bạn chấp thuận với việc sử dụng Thông tin Cá nhân của mình; hoặc
 • Việc xử lý là cần thiết để giao kết hoặc thực hiện hợp đồng mà bạn là một bên tham gia; hoặc
 • Việc xử lý là cần thiết để tuân thủ nghĩa vụ pháp lý hoặc nghĩa vụ theo quy định; hoặc
 • Chúng tôi hoặc bên thứ ba có lợi ích hợp pháp trong việc sử dụng Thông tin Cá nhân của bạn để tạo và quản lý tài khoản và xác định danh tính của bạn cũng như giải đáp thắc mắc của bạn.
 • Cung cấp, quản lý và liên lạc với bạn về các sản phẩm, dịch vụ, ưu đãi, chương trình khách hàng thân thiết và khuyến mãi (bao gồm hoạt động chương trình khách hàng thân thiết, các cuộc thi, rút thăm trúng thưởng, hoạt động chương trình dịch vụ quyên góp và bất kỳ hoạt động tiếp thị nào khác) của Mastercard, các tổ chức tài chính, đơn vị chấp nhận thanh toán thẻ và đối tác.
 • Bạn chấp thuận với việc sử dụng Thông tin Cá nhân của mình; hoặc
 • Việc xử lý là cần thiết để giao kết hoặc thực hiện hợp đồng mà bạn là một bên tham gia; hoặc
 • Chúng tôi, hoặc bên thứ ba, có lợi ích hợp pháp trong việc sử dụng Thông tin Cá nhân của bạn nhằm mục đích cung cấp sản phẩm và dịch vụ cho bạn. Để biết thêm thông tin về các chương trình khách hàng thân thiết của chúng tôi, vui lòng xem Thông báo về Chương trình Khách hàng thân thiết của chúng tôi. Để biết thêm thông tin về chương trình dịch vụ quyên góp của chúng tôi, vui lòng xem Thông báo Quyền riêng tư Dịch vụ Quyên góp của Mastercard.
 • Quản lý mối quan hệ khách hàng, nhà cung cấp và nhà bán hàng của chúng tôi, bao gồm tạo và công bố các danh mục kinh doanh (có thể bao gồm thông tin liên lạc kinh doanh).
 • Bạn chấp thuận với việc sử dụng Thông tin Cá nhân của mình; hoặc
 • Việc xử lý là cần thiết để giao kết hoặc thực hiện hợp đồng mà bạn là một bên tham gia; hoặc
 • Chúng tôi, hoặc bên thứ ba, có lợi ích hợp pháp trong việc sử dụng Thông tin Cá nhân của bạn để quản lý mối quan hệ khách hàng, nhà cung cấp và nhà bán hàng.
 • Vận hành, đánh giá và cải thiện hoạt động kinh doanh của chúng tôi (bao gồm phát triển các sản phẩm và dịch vụ mới hoặc làm sạch, tổ chức và chuẩn bị dữ liệu cho các mục đích được phép); xác định tính hiệu quả và tối ưu hóa việc quảng cáo của chúng tôi; phân tích các sản phẩm, dịch vụ, trang web, ứng dụng di động và bất kỳ tài sản kỹ thuật số nào khác của chúng tôi nhằm tạo thuận lợi cho chức năng của chúng; và phân tích và so sánh cách tiếp cận chi tiêu của khách hàng đã đăng ký với chương trình tiếp thị của chúng tôi (chẳng hạn như Priceless Specials) để hiểu và cải thiện hiệu quả của chương trình.
 • Bạn chấp thuận với việc sử dụng Thông tin Cá nhân của mình; hoặc
 • Việc xử lý là cần thiết để giao kết hoặc thực hiện hợp đồng mà bạn là một bên tham gia; hoặc
 • Chúng tôi hoặc bên thứ ba có lợi ích hợp pháp trong việc sử dụng Thông tin Cá nhân của bạn để vận hành, đánh giá và cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.
 • Thực hiện các hoạt động thẩm định, kế toán, kiểm toán, thanh toán, đối soát và thu nợ.
 • Việc xử lý là cần thiết để tuân thủ nghĩa vụ pháp lý hoặc nghĩa vụ theo quy định; hoặc
 • Việc xử lý là cần thiết để giao kết hoặc thực hiện hợp đồng mà bạn là một bên tham gia; hoặc

Chúng tôi, hoặc bên thứ ba, có lợi ích hợp pháp trong việc sử dụng Thông tin Cá nhân của bạn để thực hiện các hoạt động thẩm định, thanh toán, đối soát và thu nợ.

 • Cung cấp cho bạn các dịch vụ và đề xuất được cá nhân hóa. Ví dụ, chúng tôi có thể sử dụng Thông tin Cá nhân của bạn chẳng hạn như địa chỉ email và hoạt động tương tác của bạn với trang web của chúng tôi để phân tích sở thích, mối quan tâm và hành vi của bạn nhằm quyết định cung cấp cho bạn nội dung phù hợp và các ưu đãi, đề xuất và thông tin liên lạc qua email có liên quan nhất về sản phẩm cụ thể từ Mastercard, các tổ chức tài chính, đơn vị chấp nhận thanh toán thẻ và đối tác.
 • Bạn chấp thuận với việc sử dụng Thông tin Cá nhân của mình; hoặc
 • Việc xử lý là cần thiết để giao kết hoặc thực hiện hợp đồng mà bạn là một bên tham gia; hoặc
 • Chúng tôi, hoặc bên thứ ba, có lợi ích hợp pháp trong việc sử dụng Thông tin Cá nhân của bạn nhằm cung cấp cho bạn các dịch vụ và đề xuất được cá nhân hóa.
 • Ẩn danh Thông tin Cá nhân, lập và cung cấp các báo cáo dữ liệu tổng hợp cho thấy thông tin ẩn danh (bao gồm biên soạn, phân tích, các mô hình và quy tắc phân tích và dự đoán, và các báo cáo tổng hợp khác) nhằm mục đích tư vấn cho các tổ chức tài chính, đơn vị chấp nhận thanh toán thẻ và khách hàng cùng đối tác khác về các mô hình quá khứ và tương lai tiềm năng về chi tiêu, gian lận, rủi ro tín dụng và các thông tin chi tiết khác mà có thể được trích ra từ dữ liệu này. Thông tin Cá nhân mà chúng tôi ẩn danh có thể bao gồm các giao dịch thanh toán.
 • Chúng tôi, hoặc bên thứ ba, có lợi ích hợp pháp trong việc sử dụng Thông tin Cá nhân của bạn để ẩn danh Thông tin Cá nhân và lập và cung cấp các báo cáo dữ liệu tổng hợp; hoặc
 • Việc xử lý được thực hiện cho các mục đích thống kê và/hoặc nghiên cứu (tại các khu vực pháp lý nơi có cơ sở pháp lý này) và đào tạo Trí tuệ Nhân tạo (AI) của chúng tôi.
 • Trong phạm vi chúng tôi duy trì hoặc xử lý thông tin đã mã hóa danh tính hoặc ẩn danh, chúng tôi sẽ duy trì và sử dụng thông tin dưới dạng mã hóa danh tính hoặc ẩn danh và sẽ không cố gắng xác định lại danh tính từ thông tin trừ khi luật hiện hành cho phép.
 • Đánh giá sự quan tâm của bạn đối với việc làm và liên hệ với bạn về cơ hội việc làm với Mastercard.
 • Việc xử lý là cần thiết để giao kết hoặc thực hiện hợp đồng mà bạn là một bên tham gia; hoặc
 • Chúng tôi, hoặc bên thứ ba, có lợi ích hợp pháp trong việc sử dụng Thông tin Cá nhân của bạn để đánh giá sự quan tâm của bạn đối với việc làm và liên hệ với bạn về cơ hội việc làm; hoặc
 • Việc xử lý là cần thiết để tuân thủ nghĩa vụ pháp lý hoặc nghĩa vụ theo quy định. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem Thông báo về Quyền riêng tư dành cho Ứng viên Mastercard.
 • Thực thi Điều khoản Sử dụng của chúng tôi hoặc khi cần thiết để thiết lập, thực hiện và bảo vệ các quyền hợp pháp.
 • Việc xử lý là cần thiết để giao kết hoặc thực hiện hợp đồng mà bạn là một bên tham gia; hoặc
 • Việc xử lý là cần thiết để tuân thủ nghĩa vụ pháp lý hoặc nghĩa vụ theo quy định; hoặc
 • Chúng tôi, hoặc bên thứ ba, có lợi ích hợp pháp trong việc sử dụng Thông tin Cá nhân của bạn nhằm mục đích thực thi Điều khoản Sử dụng và thiết lập, thực hiện và bảo vệ các quyền hợp pháp.
 • Theo yêu cầu của pháp luật và quy định hiện hành, bao gồm việc tuân thủ các yêu cầu về xác minh danh tính khách hàng (KYC), phòng chống rửa tiền, các yêu cầu về chống tham nhũng và trừng phạt, hoặc theo yêu cầu của bất kỳ thủ tục tư pháp, cơ quan thi hành pháp luật hoặc cơ quan nhà nước có hoặc tuyên bố có thẩm quyền pháp lý đối với Mastercard hoặc các đơn vị thành viên của Mastercard.
 • Việc xử lý là cần thiết để tuân thủ nghĩa vụ pháp lý hoặc nghĩa vụ theo quy định; hoặc
 • Chúng tôi, hoặc bên thứ ba, có lợi ích hợp pháp trong việc sử dụng Thông tin Cá nhân của bạn để tuân thủ yêu cầu của thủ tục tư pháp, cơ quan thi hành pháp luật hoặc cơ quan nhà nước.
 • Tuân thủ các tiêu chuẩn ngành và chính sách của chúng tôi.
 • Bạn chấp thuận với việc sử dụng Thông tin Cá nhân của mình; hoặc
 • Việc xử lý là cần thiết để tuân thủ nghĩa vụ pháp lý hoặc nghĩa vụ theo quy định; hoặc
 • Việc xử lý là cần thiết để giao kết hoặc thực hiện hợp đồng mà bạn là một bên tham gia; hoặc
 • Chúng tôi, hoặc bên thứ ba, có lợi ích hợp pháp trong việc sử dụng Thông tin Cá nhân của bạn để tuân thủ các tiêu chuẩn ngành và chính sách của chúng tôi.
 • Phát triển và cải tiến sản phẩm và dịch vụ, phát hiện và ngăn chặn hoạt động lừa đảo, gian lận hoặc bất hợp pháp bằng cách sử dụng các kỹ thuật như học máy để xử lý và phân tích dữ liệu.
 • Bạn chấp thuận với việc sử dụng Thông tin Cá nhân của mình; hoặc
 • Việc xử lý là cần thiết để tuân thủ nghĩa vụ pháp lý hoặc nghĩa vụ khác theo quy định; hoặc
 • Việc xử lý là cần thiết để giao kết hoặc thực hiện hợp đồng mà bạn là một bên tham gia; hoặc
 • Chúng tôi, hoặc bên thứ ba, có lợi ích hợp pháp trong việc sử dụng Thông tin Cá nhân của bạn để tuân thủ các tiêu chuẩn ngành và chính sách của chúng tôi.
  • Hỗ trợ hoạt động sáp nhập, mua lại và/hoặc bán doanh nghiệp hoặc tài sản. Ví dụ: nếu chúng tôi bán doanh nghiệp hoặc tài sản, hoặc một phần doanh nghiệp hoặc tài sản của chúng tôi được một bên thứ ba mua lại, thì chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn liên quan đến doanh nghiệp và tài sản đó cho người mua tiềm năng hoặc bên thứ ba mua lại.
 • Việc xử lý là cần thiết để tuân thủ nghĩa vụ pháp lý hoặc nghĩa vụ khác theo quy định; hoặc
 • Việc xử lý là cần thiết để giao kết hoặc thực hiện hợp đồng mà bạn là một bên tham gia; hoặc
 • Chúng tôi, hoặc bên thứ ba, có lợi ích hợp pháp trong việc sử dụng Thông tin Cá nhân của bạn để tuân thủ các tiêu chuẩn ngành và chính sách của chúng tôi.
  • Cho các mục đích khác được chúng tôi đưa ra thông báo cụ thể tại thời điểm thu thập.

  Vui lòng tham khảo Thông báo Quyền riêng tư Cụ thể tại thời điểm thu thập.


  Khi được yêu cầu theo pháp luật hiện hành, chúng tôi đã tiến hành các thử nghiệm cân bằng cho việc xử lý dữ liệu dựa trên lợi ích hợp pháp của chúng tôi hoặc của bên thứ ba để đảm bảo rằng các lợi ích hợp pháp đó không bị chi phối bởi lợi ích, quyền cơ bản hoặc quyền tự do của bạn. Để biết thêm thông tin về các bài kiểm tra cân bằng của chúng tôi, bạn có thể liên hệ với chúng tôi theo thông tin trong phần “Cách liên hệ với chúng tôi” bên dưới.

  Chúng tôi sẽ không đưa ra quyết định chỉ dựa trên quy trình xử lý tự động tạo các ảnh hưởng pháp lý liên quan đến bạn hoặc ảnh hưởng đáng kể tương tự đến bạn, trừ khi bạn chấp thuận rõ ràng với việc xử lý theo yêu cầu của luật hiện hành, việc xử lý là cần thiết để ký kết hoặc thực hiện hợp đồng giữa bạn và Mastercard, hoặc khi pháp luật yêu cầu chúng tôi sử dụng Thông tin Cá nhân của bạn theo cách này, ví dụ như để ngăn chặn gian lận.

  Nếu bạn cung cấp cho chúng tôi bất kỳ thông tin hoặc tài liệu nào liên quan đến một cá nhân khác, bạn phải đảm bảo rằng việc bạn chia sẻ với chúng tôi và việc chúng tôi sử dụng thông tin như được mô tả cho bạn tùy từng thời điểm phù hợp với luật hiện hành, ví dụ, bạn nên thông báo một cách hợp lệ cho cá nhân đó về việc xử lý Thông tin Cá nhân của họ và có được sự đồng ý của họ, nếu cần thiết theo luật hiện hành.

  Trong trường hợp chúng tôi cần thu thập Thông tin Cá nhân từ bạn để đáp ứng các nghĩa vụ pháp lý hoặc nghĩa vụ theo quy định của chúng tôi hoặc ký kết thỏa thuận với bạn, nếu bạn không cung cấp Thông tin Cá nhân của mình khi được yêu cầu, chúng tôi có thể không cung cấp (hoặc tiếp tục cung cấp) các sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi cho bạn và bạn có thể không mua được các sản phẩm của chúng tôi mà bạn yêu cầu hoặc sử dụng đầy đủ các dịch vụ của chúng tôi.

  Xem tóm tắt

  3. Cách chúng tôi chia sẻ Thông tin Cá nhân của bạn

  Chúng tôi có thể chia sẻ Thông tin Cá nhân với:

  • Trụ sở của Mastercard ở Hoa Kỳ, các đơn vị thành viên và các đơn vị khác của chúng tôi trong tập đoàn Mastercard.
  • Các nhà cung cấp dịch vụ đại diện cho chúng tôi.
  • Những người tham gia khác trong hệ sinh thái thanh toán, bao gồm các tổ chức tài chính, và các đơn vị chấp nhận thanh toán thẻ.
  • Những người tham gia khác trong hệ sinh thái Ngân Hàng Mở, bao gồm các tổ chức tín dụng, đơn vị chấp nhận thanh toán thẻ và các bên thứ ba.
  • Các bên thứ ba cho các mục đích theo dõi và ngăn chặn gian lận, hoặc các mục đích khác theo yêu cầu của pháp luật.
  • Các bên thứ ba có (các) tính năng mà bạn sử dụng liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi hoặc với sự chấp thuận của bạn.
  • Các tổ chức khác theo yêu cầu của pháp luật hiện hành hoặc trong trường hợp bán hoặc chuyển nhượng hoạt động kinh doanh hoặc tài sản của chúng tôi.

  Vui lòng xem mục “Truyền dữ liệu” dưới đây để hiểu cách chúng tôi tuân thủ các quy tắc hiện hành về truyền dữ liệu xuyên biên giới.

  Chúng tôi cũng có thể chia sẻ Thông tin Cá nhân của bạn:

  • Với các tổ chức tài chính và các đơn vị khác phát hành thẻ thanh toán hoặc các đơn vị chấp nhận thanh toán thẻ để xử lý các giao dịch thanh toán và thực hiện các hoạt động khác mà bạn yêu cầu.
  • Với các đơn vị hợp tác với Mastercard hoặc hỗ trợ Mastercard trong việc cung cấp các sản phẩm và dịch vụ của Mastercard, cho việc ngăn chặn và giám sát gian lận và các dịch vụ nhận dạng của bên thứ ba, để đảm bảo sự bảo mật của các giao dịch và hệ thống xử lý thanh toán của chúng tôi.
  • Với những người tham gia khác trong hệ sinh thái Ngân Hàng Mở, bao gồm các tổ chức tài chính, đơn vị chấp nhận thanh toán thẻ và các tổ chức khác mà bạn lựa chọn (ví dụ, các cố vấn đầu tư của bạn).
  • Khi chúng tôi đóng vai trò là nhà cung cấp dịch vụ cho các bên thứ ba và cung cấp cho họ Thông tin Cá nhân mà chúng tôi đại diện họ xử lý.
  • Với các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi khi đại diện chúng tôi thực hiện các dịch vụ cho các mục đích mô tả trong Thông báo Toàn cầu về Quyền riêng tư này (hoặc trong thông báo về quyền riêng tư cụ thể của chương trình liên quan). Chúng tôi yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ này bằng hợp đồng để chỉ xử lý Thông tin Cá nhân theo chỉ dẫn của chúng tôi và khi cần thiết để đại diện chúng tôi thực hiện các dịch vụ hoặc tuân thủ pháp luật hiện hành. Chúng tôi cũng yêu cầu họ đảm bảo tính bảo mật và tính bí mật của Thông tin Cá nhân mà họ đại diện chúng tôi xử lý bằng cách thực hiện các biện pháp an ninh kỹ thuật và tổ chức phù hợp và các nghĩa vụ bảo mật ràng buộc nhân viên truy cập Thông tin Cá nhân.
  • Với các bên thứ ba có các tính năng (ví dụ như cookie, trình hướng dẫn, phần bổ trợ của bên thứ ba) được tích hợp vào các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Để nắm thông tin chi tiết, vui lòng tham khảo Phần 7 (Các tính năng và liên kết đến các trang web khác) của Thông báo Toàn cầu về Quyền riêng tư này.
  • Với các mạng xã hội khi bạn trực tiếp tương tác với những nền tảng này. Để nắm thông tin chi tiết, vui lòng tham khảo Phần 7 (Các tính năng và liên kết đến các trang web khác) của Thông báo Toàn cầu về Quyền riêng tư này.
  • Với các bên thứ ba khác với sự đồng ý của bạn.
  • Theo yêu cầu của pháp luật hoặc quy trình pháp lý hiện hành, hoặc để đáp ứng yêu cầu từ cơ quan thực thi pháp luật hoặc cơ quan nhà nước. Khi nhận được các yêu cầu như vậy, chúng tôi sẽ thực hiện theo quy trình được nêu trong Quy tắc Ràng buộc Doanh nghiệp của chúng tôi (xem Phần 5 bên dưới) nếu có.
  • Khi chúng tôi tin rằng việc tiết lộ là cần thiết để bảo vệ lợi ích thiết yếu của các cá nhân, để thực thi Điều khoản Sử dụng của chúng tôi, ngăn chặn Mastercard khỏi bị thiệt hại hoặc tổn thất tài chính, hoặc liên quan đến việc điều tra hoạt động bất hợp pháp hoặc gian lận thực tế hoặc đáng ngờ.
  • Trong trường hợp chúng tôi bán hoặc chuyển nhượng tất cả hoặc một phần doanh nghiệp hoặc tài sản của chúng tôi. Nếu việc bán hoặc chuyển nhượng đó xảy ra, chúng tôi sẽ sử dụng những nỗ lực hợp lý để hướng dẫn bên nhận chuyển nhượng sử dụng Thông tin Cá nhân mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi theo cách phù hợp với Thông báo Toàn cầu về Quyền riêng tư của chúng tôi. Sau việc bán hoặc chuyển nhượng đó, bạn có thể liên lạc với đơn vị mà chúng tôi đã chuyển Thông tin Cá nhân của bạn về bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến việc xử lý thông tin đó.

  Trước khi chuyển giao hoặc chia sẻ bất kỳ Thông tin Cá nhân nào (bao gồm quyền truy cập Thông tin Cá nhân), chúng tôi yêu cầu các biện pháp bảo vệ quyền riêng tư và bảo mật thông tin thích hợp trong các thỏa thuận với các bên thứ ba. Chúng tôi vận hành Chương trình Quản lý Rủi ro Bên thứ ba toàn diện và chúng tôi thực hiện thẩm định thích hợp trong quá trình bán hoặc chuyển nhượng

  Nếu bạn ở Trung Quốc đại lục, bạn có thể liên hệ với chúng tôi theo quy định trong phần “Cách liên hệ với chúng tôi” dưới đây để nhận thông tin về người nhận bên thứ ba hoạt động với vai trò là bên kiểm soát dữ liệu và người mà chúng tôi chia sẻ Thông tin Cá nhân của bạn. Việc chia sẻ như vậy sẽ luôn được tiến hành trong phạm vi cần thiết và sẽ không vượt quá hoặc thay đổi các mục đích và phương tiện xử lý mà ban đầu bạn đã đồng ý hoặc dựa trên cơ sở pháp lý ngoài sự chấp thuận.

  Xem tóm tắt

  4. Quyền và lựa chọn của bạn

  Tùy thuộc vào quốc gia của bạn, bạn có thể có quyền hoặc lựa chọn:

  • Rút lại sự chấp thuận đối với việc thu thập hoặc sử dụng Thông tin Cá nhân của bạn, bao gồm việc sử dụng cookie và các công nghệ tương tự, sử dụng Thông tin Cá nhân của bạn cho các mục đích tiếp thị, chuẩn bị dữ liệu giao dịch cho các dịch vụ tức thời mà ngân hàng của bạn hoặc một bên khác có thể cung cấp cho bạn, và ẩn danh Thông tin Cá nhân của bạn cho mục đích phân tích dữ liệu.
  • Truy cập Thông tin Cá nhân của bạn, thu thập bản sao của thông tin này, sửa chữa Thông tin Cá nhân, hạn chế hoặc phản đối quá trình xử lý Thông tin Cá nhân, hoặc yêu cầu xóa, tiêu hủy hoặc ẩn danh Thông tin Cá nhân.
  • Nhận Thông tin Cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi để chuyển thông tin tới công ty khác.
  • Rút lại bất kỳ sự chấp thuận nào đã đưa ra.
  • Nếu thích hợp, nộp đơn khiếu nại với cơ quan giám sát hoặc cơ quan quản lý của bạn.

  Bạn, hoặc một bên được ủy quyền hành động thay mặt bạn, có thể thực thi các quyền của bạn trên cổng thông tin “Dữ liệu của tôi” của Mastercard hoặc bằng cách gửi yêu cầu như được mô tả trong mục “Cách liên hệ với chúng tôi” dưới đây.

  Nếu bạn cư trú tại Hoa Kỳ, bạn có thể có các quyền bổ sung như được mô tả trong Phụ lục Quyền riêng tư tại Hoa Kỳ của chúng tôi.

  Bạn có những quyền nhất định liên quan đến Thông tin Cá nhân mà chúng tôi duy trì về bạn và những lựa chọn nhất định về Thông tin Cá nhân mà chúng tôi thu thập từ bạn, cách chúng tôi sử dụng Thông tin Cá nhân và cách chúng tôi giao tiếp với bạn.

  Chúng tôi sẽ không từ chối cung cấp, áp dụng một mức phí khác cho việc cung cấp, hoặc cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ với mức chất lượng khác, nếu bạn lựa chọn thực thi các quyền này, trừ khi mức giá khác hoặc mức chất lượng khác của dịch vụ hoặc sản phẩm có sự liên quan hợp lý với giá trị dữ liệu mà chúng tôi nhận từ bạn. Trong một số trường hợp, chúng tôi sẽ không thể cung cấp dịch vụ và sản phẩm mà bạn yêu cầu nếu bạn thực hiện một số quyền nhất định.

  Bạn có thể quyết định:

  • Không cung cấp Thông tin Cá nhân cho Mastercard bằng cách không thực hiện các giao dịch thanh toán hoặc không trực tiếp gửi cho chúng tôi Thông tin Cá nhân. Khi chúng tôi thu thập Thông tin Cá nhân từ bạn, chúng tôi cho biết liệu thông tin đó có cần thiết phải cung cấp cho chúng tôi hay không và lý do, cũng như các hậu quả của việc không cung cấp. Nếu bạn không cung cấp Thông tin Cá nhân, bạn không thể hưởng lợi từ toàn bộ sản phẩm và dịch vụ của Mastercard và chúng tôi không thể cung cấp cho bạn các sản phẩm hoặc dịch vụ của Mastercard nếu thông tin đó là cần thiết để cung cấp sản phẩm và dịch vụ cho bạn, hoặc nếu chúng tôi được pháp luật yêu cầu để thu thập thông tin đó liên quan đến việc cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ nói trên.
  • Rút lại sự chấp thuận cho việc thu thập và sử dụng thông tin nhất định mà chúng tôi thu thập về bạn bằng các phương tiện tự động, khi bạn truy cập các trang web của chúng tôi hoặc sử dụng các ứng dụng của chúng tôi. Trong các khu vực pháp lý nhất định, bạn có thể thực hiện lựa chọn của mình về việc sử dụng cookie và các công nghệ tương tự bằng cách nhấp vào biểu ngữ ‘Quản lý cookie’ được hiển thị ở góc dưới bên phải của các trang web Mastercard. Trình duyệt của bạn có thể cho bạn biết cách để được thông báo và quyết định không đặt các loại cookie nhất định trên thiết bị của bạn. Lưu ý rằng nếu không có một số cookie nhất định thì bạn không thể sử dụng tất cả các tính năng của trang web, ứng dụng hoặc dịch vụ trực tuyến của chúng tôi.
  • Rút lại sự chấp thuận cho một số mục đích sử dụng nhất định đối với thông tin mà chúng tôi thu thập về bạn bằng các phương tiện tự động, khi bạn truy cập các trang web của bên thứ ba và tương tác với các quảng cáo của chúng tôi. Chúng tôi có thể sử dụng các nhà cung cấp dịch vụ để gửi quảng cáo trên các trang web của bên thứ ba đó. Các quảng cáo này có thể được tùy chỉnh và gửi dựa trên việc sử dụng dữ liệu mà chúng tôi và các đối tác của chúng tôi đã thu thập được trên các trang web và ứng dụng của chúng tôi. Ngoài ra, một số nhà cung cấp dịch vụ và đối tác của chúng tôi có thể thu thập thông tin về các hoạt động trực tuyến của bạn theo thời gian và qua các trang web của bên thứ ba để tùy chỉnh và gửi những quảng cáo này. Các quảng cáo Mastercard đôi khi được phân phối cùng với các biểu tượng giúp người tiêu dùng (i) tìm hiểu thêm về cách dữ liệu của họ đang được sử dụng và (ii) đưa ra các lựa chọn mà họ có thể có về việc sử dụng dữ liệu của họ. Vui lòng nhấp vào biểu tượng trong quảng cáo theo đối tượng của chúng tôi, nếu có, để tìm hiểu về khả năng quyết định không tham gia hoặc giới hạn việc sử dụng hành vi duyệt web của bạn cho các mục đích quảng cáo. Bạn cũng có thể thực thi quyền lựa chọn của mình về việc sử dụng cookie và các công nghệ tương tự bằng cách nhấp vào biểu ngữ ‘Quản lý cookie’ được hiển thị ở góc dưới cùng bên phải của các trang web của chúng tôi.
  • Cho chúng tôi biết là không gửi cho bạn các email tiếp thị bằng cách nhấp vào liên kết hủy đăng ký trong các email tiếp thị mà bạn nhận được từ chúng tôi hoặc bằng cách liên hệ với chúng tôi như được chỉ ra bên dưới. Bạn cũng có thể chọn không nhận email tiếp thị từ Mastercard bằng cách nhấp vào đây.
  • Để từ chối ẩn danh Thông tin Cá nhân của bạn nhằm thực hiện phân tích dữ liệu bằng cách nhấp vào đây.

  Phụ thuộc vào quốc gia nơi bạn cư trú, bạn có thể có quyền:

  • Yêu cầu quyền truy cập và nhận thông tin về Thông tin Cá nhân mà chúng tôi duy trì về bạn, để cập nhật và sửa những sai sót trong Thông tin Cá nhân của bạn, nhằm hạn chế hoặc phản đối việc xử lý Thông tin Cá nhân của Bạn, để thông tin được ẩn danh, tiêu hủy hoặc được xóa, khi thích hợp hoặc thực thi quyền di chuyển dữ liệu của bạn để dễ dàng chuyển Thông tin Cá nhân của bạn sang công ty khác. Ngoài ra, bạn cũng có thể có quyền nộp đơn khiếu nại với cơ quan giám sát hoặc cơ quan quản lý liên quan, kể cả ở quốc gia nơi bạn cư trú, nơi làm việc hoặc nơi xảy ra sự việc.
  • Rút lại bất kỳ sự chấp thuận nào mà trước đây bạn đã cung cấp cho chúng tôi về việc xử lý Thông tin Cá nhân của bạn, vào bất kỳ thời điểm nào và miễn phí. Chúng tôi sẽ áp dụng các sở thích của bạn cho tương lai và điều này sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của việc xử lý trước khi bạn rút lại sự chấp thuận.

  Nếu bạn cư trú tại Hoa Kỳ, bạn có thể có các quyền bổ sung như được mô tả trong Phụ lục Quyền riêng tư tại Hoa Kỳ của chúng tôi.

  Để biết thông tin về số lượng yêu cầu quyền riêng tư mà Mastercard đã xử lý theo pháp luật về quyền riêng tư trên toàn cầu, vui lòng xem lại phần “Báo cáo Dữ liệu của tôi” trên cổng thông tin “Dữ liệu của tôi”.

  Bạn có thể rút lại chấp thuận xử lý Thông tin Cá nhân của bạn, ví dụ: thông qua trang rút lại chấp thuận của chúng tôi.

  Lưu ý rằng danh sách này có thể không đầy đủ, có nghĩa là bạn có thể có các quyền bổ sung theo luật pháp sở tại. Ngoài ra, các quyền trên có thể bị giới hạn trong một số trường hợp theo các yêu cầu của pháp luật sở tại.

  Để cập nhật các sở thích của bạn, yêu cầu chúng tôi xóa thông tin của bạn khỏi danh sách gửi thư của chúng tôi hoặc gửi yêu cầu thực thi các quyền của bạn theo pháp luật hiện hành, hãy liên hệ với chúng tôi theo quy định trong phần “Cách liên hệ với chúng tôi” bên dưới.

  Chúng tôi đã phát triển cổng thông tin “Dữ liệu của tôi” của Mastercard để tạo điều kiện thực thi các quyền của bạn. Bạn, hoặc một bên được ủy quyền hành động thay mặt bạn, có thể thực thi các quyền của bạn trên cổng thông tin “Dữ liệu của tôi” của Mastercard hoặc bằng cách gửi yêu cầu như được mô tả trong mục “Cách liên hệ với chúng tôi” dưới đây.

  Nếu chúng tôi không đáp ứng kỳ vọng của bạn trong việc xử lý Thông tin Cá nhân của bạn hoặc bạn muốn khiếu nại về thực hành quyền riêng tư của chúng tôi, vui lòng cho chúng tôi biết vì điều này cho chúng tôi cơ hội để khắc phục vấn đề. Để hỗ trợ chúng tôi trong việc đáp ứng yêu cầu của bạn, vui lòng cung cấp đầy đủ chi tiết về vấn đề liên quan. Chúng tôi cố gắng xem xét và trả lời tất cả các khiếu nại trong thời gian hợp lý và theo yêu cầu của pháp luật hiện hành.

  Để tìm hiểu thêm về Chứng chỉ APEC và tiếp cận Giải quyết Tranh chấp, vui lòng nhấp vào con dấu TRUSTe.

  Xem tóm tắt

  5. Truyền dữ liệu

  Mastercard là một doanh nghiệp toàn cầu. Chúng tôi có thể chuyển Thông tin Cá nhân của bạn tới Hoa Kỳ và các quốc gia khác, nơi có thể không có cùng luật bảo vệ dữ liệu như quốc gia mà bạn ban đầu cung cấp thông tin nhưng chúng tôi sẽ bảo vệ Thông tin Cá nhân của bạn theo Thông báo Toàn cầu về Quyền riêng tư này, hoặc như được tiết lộ cho bạn.

  Chúng tôi tuân thủ các yêu cầu pháp lý hiện hành khi chuyển Thông tin Cá nhân đến các quốc gia ngoài quốc gia bạn đang cư trú. Nếu bạn ở EEA, Vương quốc Anh hoặc Thụy Sĩ, chúng tôi sẽ chuyển Thông tin Cá nhân của bạn theo các quyết định thích hợp, Quy tắc Ràng buộc Doanh nghiệp, các điều khoản hợp đồng tiêu chuẩn, và các cơ chế chuyển dữ liệu khác.

  Xem danh sách các quốc gia mà Ủy ban Châu Âu đã ban hành quyết định thích hợp tại đây;

  Xem danh sách các quốc gia mà chính phủ Anh đã ban hành quyết định thích hợp tại đây;

  Xem danh sách các quốc gia mà Hội đồng Liên bang Thụy Sĩ đã ban hành quyết định thích hợp tại đây;

  Các thực hành quyền riêng tư của Mastercard, được mô tả trong Thông báo Toàn cầu về Quyền riêng tư này, tuân thủ Hệ thống Nguyên tắc về Quyền riêng tư Xuyên biên giới của APEC. Hệ thống Nguyên tắc về Quyền riêng tư Xuyên biên giới của APEC cung cấp một khuôn khổ cho các tổ chức để bảo đảm việc bảo vệ Thông tin Cá nhân được chuyển giữa các nền kinh tế APEC. Thông tin thêm về khuôn khổ APEC có thể được tìm thấy tại đây.

  Mastercard là một doanh nghiệp toàn cầu. Chúng tôi có thể chuyển Thông tin Cá nhân mà chúng tôi thu thập về bạn cho những người nhận ở các quốc gia khác ngoài quốc gia của bạn, bao gồm cả Hoa Kỳ, nơi chúng tôi đặt trụ sở. Các quốc gia này có thể không có cùng luật bảo vệ dữ liệu như quốc gia mà bạn ban đầu cung cấp thông tin. Khi chúng tôi chuyển Thông tin Cá nhân của bạn tới các quốc gia khác, chúng tôi sẽ bảo vệ thông tin đó như được mô tả trong Thông báo Toàn cầu về Quyền riêng tư này, như được tiết lộ cho bạn tại thời điểm thu thập dữ liệu hoặc như được mô tả trong thông báo về quyền riêng tư cụ thể theo chương trình của chúng tôi.

  Chúng tôi tuân thủ các yêu cầu pháp lý hiện hành, bao gồm đề nghị đưa ra chấp thuận khi cần, khi chuyển Thông tin Cá nhân đến các quốc gia ngoài quốc gia bạn đang cư trú. Cụ thể, chúng tôi đã thiết lập và thực hiện Quy tắc Ràng buộc Doanh nghiệp (“BCR”) đã được các cơ quan bảo vệ dữ liệu của EEA công nhận là cung cấp mức độ bảo vệ thích hợp cho Thông tin Cá nhân mà chúng tôi xử lý trên toàn cầu. Bản sao BCR của khu vực EEA có sẵn tại đây. Chúng tôi đều dựa vào BCR của Vương quốc Anh để chuyển Thông tin Cá nhân ra bên ngoài Vương quốc Anh. Bản sao BCR của Vương quốc Anh có sẵn tại đây.

  Chúng tôi cũng có thể chuyển Thông tin Cá nhân tới các quốc gia nơi đã ban hành các quyết định thích hợp (xem danh sách các quốc gia mà Ủy ban Châu Âu đã ban hành quyết định thích hợp tại đây xem danh sách các quốc gia mà Hội đồng Liên bang Thụy Sĩ đã xác định cung cấp luật bảo vệ dữ liệu thích hợp tại đây), sử dụng các biện pháp bảo vệ theo hợp đồng để chuyển Thông tin Cá nhân cho các bên thứ ba, chẳng hạn như các Điều khoản Hợp đồng Tiêu chuẩn của Ủy ban Châu Âu hoặc các điều khoản tương đương theo luật hiện hành, hoặc dựa vào các cơ chế truyền dữ liệu khác nếu thích hợp. Tùy thuộc vào quốc gia của bạn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi theo quy định tại phần “Cách liên hệ với chúng tôi” dưới đây để lấy bản sao của các biện pháp bảo vệ mà chúng tôi sử dụng để chuyển Thông tin Cá nhân bên ngoài khu vực pháp lý của bạn.

  Ngoài ra, các thực hành quyền riêng tư của Mastercard, được mô tả trong Thông báo Toàn cầu về Quyền riêng tư này, tuân thủ Hệ thống Nguyên tắc về Quyền riêng tư Xuyên biên giới của APEC. Hệ thống Nguyên tắc về Quyền riêng tư Xuyên biên giới của APEC cung cấp một khuôn khổ cho các tổ chức để bảo đảm việc bảo vệ Thông tin Cá nhân được chuyển giữa các nền kinh tế APEC. Thông tin thêm về khuôn khổ APEC có thể được tìm thấy tại đây.

  Nếu bạn cư trú ở Trung Quốc đại lục, bạn hiểu rằng chúng tôi có thể chuyển Thông tin Cá nhân mà chúng tôi thu thập về bạn cho người nhận ở các quốc gia hoặc khu vực không phải là Trung Quốc đại lục, bao gồm Mastercard International Incorporated tại Hoa Kỳ, Mastercard Asia/Pacific Pte. Limited tại Singapore và các đơn vị thành viên khác như được liệt kê tại đây. Khi chúng tôi tiến hành chuyển Thông tin Cá nhân trên phạm vi quốc tế, chúng tôi sẽ luôn đảm bảo tuân thủ các yêu cầu quy định theo luật hiện hành.

  Xem tóm tắt

  6. Cách chúng tôi bảo vệ Thông tin Cá nhân của bạn

  Chúng tôi duy trì các biện pháp bảo mật thích hợp để bảo vệ Thông tin Cá nhân của bạn và chỉ lưu giữ Thông tin Cá nhân của bạn trong một khoảng thời gian giới hạn.

  Bảo mật Thông tin Cá nhân của bạn rất quan trọng với Mastercard. Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin mà chúng tôi thu thập. Chúng tôi duy trì các biện pháp bảo vệ hành chính, kỹ thuật và vật lý hợp lý được thiết kế để bảo vệ Thông tin Cá nhân do bạn cung cấp hoặc do chúng tôi thu thập để tránh bị phá hủy, mất mát, thay đổi, truy cập, tiết lộ hoặc sử dụng vô ý, bất hợp pháp hoặc trái phép. Chúng tôi sử dụng mã hóa SSL trên một số trang web của chúng tôi mà từ đó chúng tôi chuyển một số Thông tin Cá nhân nhất định.

  Trong trường hợp xảy ra hành vi vi phạm các biện pháp bảo mật của chúng tôi, chúng tôi sẽ đánh giá mức độ tổn hại (nếu có) đối với các cá nhân và tuân thủ các nghĩa vụ báo cáo và thông báo theo luật hiện hành.

  Chúng tôi cũng thực hiện các biện pháp để xóa Thông tin Cá nhân của bạn hoặc giữ Thông tin Cá nhân theo hình thức không cho phép xác định danh tính bạn khi thông tin này không còn cần thiết cho các mục đích mà chúng tôi xử lý thông tin đó, trừ khi pháp luật yêu cầu chúng tôi giữ thông tin này trong một khoảng thời gian dài hơn. Khi xác định thời gian lưu giữ, chúng tôi xem xét nhiều tiêu chí khác nhau, chẳng hạn như loại sản phẩm và dịch vụ được yêu cầu bởi hoặc cung cấp cho bạn, tính chất và khoảng thời gian của mối quan hệ của chúng tôi với bạn, khả năng bạn đăng ký lại với các sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi, sự tác động lên các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp cho bạn nếu chúng tôi xóa một số thông tin từ bạn hoặc về bạn, thời hạn lưu giữ bắt buộc theo quy định của pháp luật và quy định về thời hiệu.

  Xem tóm tắt

  7. Các tính năng và liên kết đến các trang web khác

  Các trang web của chúng tôi có thể chứa những đường dẫn đến những trang web của bên thứ ba, các công cụ, trình hướng dẫn hoặc phần bổ trợ mạng xã hội, cho phép chia sẻ nội dung trang web bao gồm địa chỉ IP, với các bên thứ ba và các nhà cung cấp mạng xã hội. Các nhà cung cấp mạng xã hội này có thể biết về việc truy cập của bạn ngay cả khi bạn không đăng nhập vào tài khoản mạng xã hội của mình hoặc trong trường hợp bạn không đăng ký tài khoản với các nhà cung cấp này. Trong phạm vi bất kỳ các trang web hoặc tính năng được liên kết không do Mastercard sở hữu hoặc kiểm soát, chúng tôi đề xuất bạn kiểm tra chính sách và thông báo về quyền riêng tư của các nhà cung cấp này.

  Các trang web của chúng tôi có thể cung cấp liên kết đến các trang web khác để thuận tiện cho bạn và để biết thông tin của bạn. Trang web của chúng tôi có thể chứa các tính năng nhất định mà chúng tôi hợp tác với các tổ chức khác. Những tổ chức này có thể biết về việc truy cập của bạn cho dù bạn có dùng các tính năng của họ hay không. Các trang web và tính năng này, bao gồm các công cụ mạng xã hội và vị trí địa lý, hoạt động độc lập với Mastercard và được xác định một cách rõ ràng. Trong phạm vi mọi trang web hoặc tính năng được liên kết mà bạn truy cập hoặc sử dụng không phải do Mastercard sở hữu hoặc kiểm soát, chúng tôi đề xuất bạn nên xem xét các thực hành về quyền riêng tư của các trang web đó.

  Mastercard cung cấp cho bạn khả năng chia sẻ, liên kết, hoặc đề cập đến những vấn đề trên mạng xã hội về các sản phẩm và dịch vụ của Mastercard. Ví dụ, bạn có thể “thích” một ưu đãi thông qua tài khoản Facebook của bạn, hoặc “tweet” một ưu đãi sử dụng Twitter. Khi bạn truy cập vào một trang web mang biểu tượng của một mạng xã hội, trình duyệt web của bạn sẽ thiết lập kết nối trực tiếp tới nhà cung cấp mạng xã hội, và dữ liệu liên quan đến việc truy cập, bao gồm địa chỉ IP, sẽ được chuyển tới nhà cung cấp mạng xã hội đó. Nếu bạn có đăng ký tài khoản với một nhà cung cấp mạng xã hội, nhà cung cấp này có thể sẽ liên kết hoạt động truy cập của bạn với tài khoản của bạn cho dù bạn không đăng nhập vào tài khoản này.

  Bạn cũng có thể quyết định sử dụng các tính năng nhất định trên các trang web của chúng tôi mà có thể được truy cập thông qua, hoặc vì các tính năng đó mà chúng tôi hợp tác với, các đơn vị khác không liên quan đến Mastercard. Các tính năng này, bao gồm các công cụ vị trí địa lý, do các bên thứ ba vận hành và được xác định một cách rõ ràng. Các nhà cung cấp mạng xã hội như Facebook và Twitter và các bên thứ ba khác độc lập với Mastercard và không nhất thiết phải chia sẻ cùng một chính sách bảo vệ quyền riêng tư như Mastercard. Vui lòng xem xét các thông báo về quyền riêng tư của họ nếu bạn quyết định sử dụng dịch vụ của họ và tham khảo các thiết lập tài khoản mạng xã hội của bạn để vô hiệu hoá một số tính năng nhất định.

  Xem tóm tắt

  8. Quyền riêng tư của trẻ em

  Các sản phẩm và dịch vụ của Mastercard không nhắm trực tiếp tới, có khả năng được truy cập bởi, hoặc dành cho trẻ em dưới 16 hoặc 18 tuổi, theo luật hiện hành.

  Các sản phẩm và dịch vụ của Mastercard không nhắm trực tiếp tới, có khả năng được truy cập bởi, hoặc dành cho trẻ em. Tuy nhiên, Mastercard có thể xử lý Thông tin Cá nhân về trẻ em dưới 16 hoặc 18 tuổi khi có sự chấp thuận của cha mẹ hoặc người giám hộ, và có sự chấp thuận của trẻ em khi cần, hoặc dựa trên cơ sở pháp lý khác theo luật hiện hành. Nếu bạn biết rằng Mastercard đang xử lý Thông tin Cá nhân của trẻ em và vi phạm Thông báo Quyền riêng tư này, thì bạn có thể thông báo cho chúng tôi theo địa chỉ privacyanddataprotection@mastercard.com.

  Xem tóm tắt

  9. Các bản cập nhật cho Thông báo Toàn cầu về Quyền riêng tư này

  Thông báo Toàn cầu về Quyền riêng tư này có thể được cập nhật định kỳ để phản ánh những thay đổi trong các thực hành quyền riêng tư.

  Thông báo Toàn cầu về Quyền riêng tư này có thể được cập nhật định kỳ để phản ánh những thay đổi trong các thực hành Thông tin Cá nhân. Chúng tôi sẽ đăng một thông báo nổi bật trên các trang web có liên quan để thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi quan trọng nào đối với Thông báo Toàn cầu về Quyền riêng tư của chúng tôi và nêu rõ ở đầu Thông báo thời điểm cập nhật gần đây nhất. Nếu chúng tôi cập nhật Thông báo Toàn cầu về Quyền riêng tư của chúng tôi, trong một số trường hợp nhất định, chúng tôi có thể xin sự chấp thuận của bạn.

  Xem tóm tắt

  10. Cách liên hệ với chúng tôi

  Bạn có thể gửi email cho Văn phòng Quyền riêng tư Toàn cầu của chúng tôi tại địa chỉ privacyanddataprotection@mastercard.com. Bạn cũng có thể gửi yêu cầu để thực thi các quyền đối với Thông tin Cá nhân của bạn trên cổng thông tin “Dữ liệu của tôi” của Mastercard hoặc bằng cách gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ: privacyanddataprotection@mastercard.com.

  Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, nhận xét hoặc khiếu nại nào về Thông báo Toàn cầu về Quyền riêng tư này và các thực hành quyền riêng tư hoặc muốn cập nhật các tùy chọn về quyền riêng tư, vui lòng gửi email cho chúng tôi tại: privacyanddataprotection@mastercard.com hoặc gửi thư đến chúng tôi tại:

  Global Privacy Office
  Mastercard International Incorporated
  2000 Purchase Street
  Purchase, New York 10577
  Hoa Kỳ

  Nếu bạn cư trú tại một tiểu bang ở Hoa Kỳ nơi công nhận quyền riêng tư theo luật, bạn có thể thực thi các quyền của mình theo luật hiện hành về quyền riêng tư bằng cách gửi yêu cầu của bạn trên cổng thông tin “Dữ liệu của tôi” của Mastercard, gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ: privacyanddataprotection@mastercard.com, hoặc gọi đến số điện thoại miễn phí của chúng tôi: 1-833-244-4084. Để biết thêm thông tin về việc thực thi các quyền này, vui lòng xem Phụ lục Quyền riêng tư tại Hoa Kỳ của chúng tôi.

  Nếu bạn ở Quebec, Canada, bạn có thể liên hệ với Nhân viên Bảo vệ Dữ liệu của chúng tôi theo địa chỉ privacyanddataprotection@mastercard.com. Nếu bạn có thắc mắc về thẻ Mastercard và các giao dịch mua hàng của mình, bạn nên liên hệ với tổ chức tài chính hoặc đơn vị chấp nhận thanh toán thẻ của bạn. Bạn có thể tìm thêm thông tin về cách liên hệ với họ trên các trang web tương ứng của họ.

  Nếu bạn ở EEA, Vương quốc Anh hoặc Thụy Sĩ, Mastercard Europe SA là cơ quan chịu trách nhiệm xử lý Thông tin Cá nhân của bạn (hoặc bên kiểm soát dữ liệu). Bạn có thể gửi yêu cầu để thực thi các quyền đối với Thông tin Cá nhân của bạn trên cổng thông tin “Dữ liệu của tôi” của Mastercard hoặc bằng cách gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ: privacyanddataprotection@mastercard.com hoặc gửi thư cho chúng tôi theo địa chỉ:

  EEA Data Protection Officer (Nhân viên Bảo vệ Dữ liệu EEA)
  Mastercard Europe SA
  Chaussée de Tervuren 198A
  B-1410 Waterloo
  Bỉ

  Nếu bạn ở Brazil, Mastercard Brasil Soluções de Pagamento Ltda. là cơ quan chịu trách nhiệm xử lý Thông tin Cá nhân của bạn. Bạn có thể gửi yêu cầu để thực thi các quyền đối với Thông tin Cá nhân của bạn trên cổng thông tin “Dữ liệu của tôi” của Mastercard hoặc bằng cách gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ: privacyanddataprotection@mastercard.com hoặc gửi thư cho chúng tôi theo địa chỉ:

  Brazil Data Protection Officer (Nhân viên Bảo vệ Dữ liệu Brazil)
  Mastercard Brasil Soluções de Pagamento Ltda.
  Avenida das Nações Unidas, 14.171, 20º andar, Crystal Tower
  São Paulo/SP
  Brasil
  CEP 04794-000

  Nếu bạn ở Châu Á Thái Bình Dương (không bao gồm Trung Quốc đại lục), Trung Đông hoặc Châu Phi thì Mastercard Asia Pacific Pte. Ltd. là pháp nhân chịu trách nhiệm xử lý Thông tin Cá nhân của bạn. Bạn có thể gửi yêu cầu để thực thi các quyền đối với Thông tin Cá nhân của bạn bằng cách gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ: privacyanddataprotection@mastercard.com, gọi đến số điện thoại miễn cước được liệt kê ở đây hoặc gửi thư cho chúng tôi theo địa chỉ:

  Asia Pacific, Middle East and Africa Data Protection Officer (Nhân viên Bảo vệ Dữ liệu Châu Á Thái Bình Dương, Trung Đông và Châu Phi)
  Mastercard Asia/Pacific Pte Ltd
  3 Fraser Street, DUO Tower, Level 17
  Singapore 189352

  Nếu bạn ở Nam Phi, bạn cũng có thể gửi khiếu nại của mình đến Cơ quan Quản lý Thông tin Nam Phi theo các phương thức sau:

  Email: complaints.IR@justice.gov.za
  Bưu điện: PO Box 31533, Braamfontein, Johannesburg, 2017
  Trang web: https://www.justice.gov.za/inforeg/

  Nếu bạn ở Trung Quốc đại lục, Mastercard Shanghai Business Consulting Ltd. là tổ chức chịu trách nhiệm xử lý Thông tin Cá nhân của bạn. Bạn có thể gửi yêu cầu thực thi các quyền đối với Thông tin Cá nhân của mình bằng cách gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ: privacyanddataprotection@mastercard.com hoặc gửi thư cho chúng tôi theo địa chỉ:

  China Data Protection Officer (Nhân viên Bảo vệ Dữ liệu Trung Quốc)
  Room 2907-14, Part of 29/F Tower 2
  Shanghai IFC, 8 Century Avenue
  China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

  Xem tóm tắt